Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kê hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Nam Đông năm 2017
False 14948Ngày cập nhật 08/12/2016

Nội dung kế hoạch ứng dụng CNTT 2017

1. Hệ thống thư điện tử công vụ

Mỗi tài khoản đăng nhập 02 lần/ngày vào hệ thống thư điện tử công vụ theo quy định, nghiêm cấm sử dụng các thư điện tử khác trong hoạt động công vụ hoặc sử dụng thư công vụ để trao đổi thông tin cá nhân. Việc quản lý và sử dụng thư điện tử công vụ thực hiện theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

2. Quản lý văn bản và điều hành

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong nội bộ trong mỗi cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước với nhau. Đảm bảo 100% văn bản đi và đến có tệp điện tử gửi kèm (trừ văn bản mật) và liên thông dữ liệu với nhau, lãnh đạo và chuyên viên phải thụ lý văn bản trên môi trường mạng.

3. Quản lý hồ sơ một cửa

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện qua mạng thông qua hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ một cửa. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện chịu trách nhiệm vận hành có hiệu quả phần mềm này, các cán bộ công chức phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính phải xuyên suốt, nhất quán và minh bạch trên môi trường mạng. Đảm bảo 100% hồ sơ trả đúng hẹn và xử lý trên phần mềm.

4. Đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng

Giấy mời do UBND huyện được phát hành qua mạng để các đơn vị có thể nhận được một cách thuận lợi. Các đơn vị đăng ký lịch họp với Lãnh đạo UBND huyện trên phần mềm, sau khi được duyệt thì tiến hành phát hành giấy mời qua mạng theo đúng thể thức đã quy định. Đảm bảo 100% giấy mời UBND huyện ký đều được phát hành qua mạng.

5. Theo dõi ý kiến chỉ đạo và ban hành văn bản

Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm nhập các văn bản có ý kiến chỉ đạo do UBND huyện ban hành vào phần mềm. Các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm theo dõi, giải quyết và cập nhật các văn bản liên quan vào phần mềm. Đảm bảo 100% ý kiến chỉ đạo có thời hạn của UBND huyện đều được cập nhật trên phần mềm và xử lý trên phần mềm; thường xuyên theo dõi và xử lý ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trên phần mềm không để tồn động.

6. Tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

Ban Tiếp công dân huyện chịu trách nhiệm nhập, theo dõi, giải quyết lịch tiếp dân của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện, các đơn khiếu nại, tố cáo do công dân đến nộp tại Ban Tiếp công dân huyện. Đảm bảo 100% đơn thư được cập nhật, xử lý trên phần mềm.

7. Hệ thống điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông

Rà soát, hoàn thiện các thông tin, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; định kỳ hàng tháng cập nhật chương trình công tác, các báo cáo công tác, theo dõi xử lý ý kiến cử tri, dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời, sự việc báo nêu.

8. Hệ thống cấp phép xây dựng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chủ trì, vận hành hệ thống cấp phép xây dựng để cấp giấy phép xây dựng cho cá nhân, tổ chức đến đăng ký.

9. Hệ thống quản lý hộ tịch

Phòng Tư pháp huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện các nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch trên hệ thống.

10. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

100% thủ tục hành chính được đăng ký ở mức độ 3 trở lên; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện chịu trách nhiệm bố trí cán bộ để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trực tuyến cho cá nhân, tổ chức đăng ký. Cung cấp dịch vụ công để người dân đăng ký trả phí và lệ phí tại bộ phận một cửa huyện.

11. Trang thông tin điện tử

Các thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử UBND huyện cung cấp 02 tin bài/tháng; cung cấp thông tin của các cá nhân, phòng ban; nhập lịch công tác tuần của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện hàng tuần lên trang thông tin điện tử huyện. UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

12. Hệ thống thông tin kinh tế xã hội

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan cập nhật các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của huyện lên hệ thống thông tin kinh tế xã hội.

13. Cổng thông tin địa lý

Phòng Tài nguyên - Môi trường, Ban Đầu tư - Xây dựng, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp - Nông thôn huyện và một số đơn vị liên quan chịu trách nhiệm cung cấp các lớp dữ liệu GIS cho Phòng nghiên cứu ứng dụng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để cập nhật lên hệ thống GIS.

14. Hệ thống xác thực tập trung

Đây là một cầu nối dùng để đăng nhập vào các ứng dụng và phần mềm khác, người sử dụng dùng tài khoản và mật khẩu của thư điện tử công vụ để đăng nhập vào hệ thống xác thực tập trung (SSO), sau khi đăng nhập hệ thống sẽ ghi lại nhật ký hoạt động của tài khoản đó. Cán bộ CCVC từ cấp huyện và cấp xã phải thường xuyên đăng nhập vào hệ thống SSO để giám sát tần suất sử dụng thư điện tử công vụ và các phần mềm dùng chung.

15. Quy định về việc đặt mật khẩu trong hệ thống

Mật khẩu sử dụng để đăng nhập các hệ thống, ứng dụng, phần mềm phải đảm bảo quy định, tối thiểu có 08 ký tự: Ký tự hoa, thường, chữ số và ký tự đặc biệt.

16. Ứng dụng chữ ký số

Tiến hành ký số khoảng 30% văn bản điện tử lưu trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành để đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện.

17. Về việc xử lý, khắc phục sự cố trong quá trình sử dụng

Khi gặp sự cố về các ứng dụng, hệ thống mạng diện rộng (WAN) phải báo ngay cho cán bộ chuyên trách CNTT Văn phòng HĐND và UBND huyện (bằng văn bản hoặc thông qua thư điện tử công vụ pahai.namdong@thuathienhue.gov.vn) hoặc báo về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Trung tâm tin học hành chính tỉnh để kịp thời khắc phục, sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

18. Nguồn lực cho ứng dụng CNTT

- Các phòng ban, UBND các xã, thị trấn bố trí cán bộ kiêm nhiệm phụ trách CNTT trong các đơn vị. Hàng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách và bán chuyên trách CNTT trên địa bàn huyện.

- Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý CNTT đối với lãnh đạo và cán bộ phụ trách CNTT các cấp trong cơ quan nhà nước.

Tập tin đính kèm:
UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.132.312
Truy cập hiện tại 704