Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN
False 16492Ngày cập nhật 30/08/2016

Các đơn vị gửi hồ sơ chứng minh việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị (theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến ISO và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế) về Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Địa chỉ: Khu Quy hoạch Vỹ dạ 7, thành phố Huế; Điện thoại: 054.3823525) trước ngày 07/9/2016 để phục vụ đợt kiểm tra theo Quyết định 1930/QĐ-UBND. Hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (theo Phụ lục)

- Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng;

- Chương trình, Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ, báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng nội bộ và hành động khắc phục, phòng ngừa;

- Biên bản họp xem xét của Lãnh đạo;

- Bản sao công bố (hoặc công bố lại, công bố thu hẹp, công bố mở rộng) hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.752.743
Truy cập hiện tại 1.355