Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v theo dõi, cập nhật và xử lý ý kiến chỉ đạo trên Phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo và ban hành văn bản
False 21336Ngày cập nhật 17/06/2016

Ngày 16/06/2016, UBND huyện ban hành Công văn số 310/UBND-VP V/v theo dõi, cập nhật và xử lý ý kiến chỉ đạo trên Phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo và ban hành văn bản. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện,  UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung như:

 

 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao cho các đơn vị, địa phương lên phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo và ban hành văn bản; đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện (căn cứ trên phần mềm không căn cứ trên thực tế công việc) thông qua các cuộc họp thường kỳ của UBND huyện.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, cập nhật và xử lý các ý kiến chỉ đạo được UBND tỉnh và UBND huyện giao lên phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo và ban hành văn bản đúng thời gian quy định (Địa chỉ truy cập: 10.238.254.214/ykcd.namdong). Nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào để ý kiến chỉ đạo quá hạn, chậm trễ thì chịu trách nhiệm trước UBND huyện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ với Văn phòng HĐND và UBND huyện để được hướng dẫn kịp thời.

Tập tin đính kèm:
Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.993
Truy cập hiện tại 540