Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và các năm trở về sau
False 15470Ngày cập nhật 09/10/2015
Để việc bình xét các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm 2015 và các năm trở về sau bảo đảm đúng quy trình, tiến độ, thời gian quy định, UBND huyện các cơ quan, đơn vị, ban ngành, địa phương thuộc huyện (sau đây gọi tắt là các đơn vị) thực hiện những nội dung sau:

1. Trên cơ sở bản đăng ký các danh hiệu thi đua đầu năm, các đơn vị bình xét thành tích của tập thể, cá nhân của đơn vị bảo đảm đúng các tiêu chuẩn, tỷ lệ theo quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành như: Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2015 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND huyện.

2. SKKN viết theo mẫu từ BM 01 đến BM 05 (được đăng tải tại trang thông tin điện tử UBND huyện, địa chỉ: http://namdong.thuathienhue.gov.vn, chuyên mục cải cách hành chính, tiểu mục mẫu đơn – tờ khai);

3. Số lượng, thành phần hồ sơ đề Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được thực hiện theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND huyện về Ban hành Quy chế thi đua, Khen thưởng huyện Nam Đông.

4. Hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng cấp huyện gồm 01 bộ như sau:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng, công nhận danh hiệu thi đua;

- Biên bản họp bình xét khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua;

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân và SKKN nếu đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Chú ý: Đối với các xã, thị trấn gửi kèm theo quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến của đơn vị.

5. Hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua cấp tỉnh và các hình thức khen thưởng các cấp được thực hiện theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh;

6. Hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các đơn vị nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ trước ngày 10/12 hàng năm.

7.  Các đơn vị gửi đăng ký thi đua về Phòng Nội vụ trước ngày 20/02 hàng năm, sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi đăng ký thi đua coi như không đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các nội dung nêu trên, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Phòng Nội vụ để được hướng dẫn./.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.884