Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

V/v chuẩn bị áp dụng hệ thống xác thực tập trung
False 14742Ngày cập nhật 02/12/2014

Để tiến tới đồng bộ 05 phần mềm dùng chung trên địa bàn huyện, và đồng bộ các tài khoản để sử dụng hệ thống xác thực tập trung, UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Về thư điện tử công vụ: thống kê danh sách toàn bộ thư điện tử của các cá nhân đơn vị mình (cả tài khoản củ, tài khoản mất mật khẩu và tài khoản yêu cầu cấp mới) ghi rỏ thông tin người sử dụng và chức vụ.

          2. Về định dạng tài khoản truy cập hệ thống xác thực tập trung: theo định dạng của thư điện tử công vụ (Ví dụ: Nguyễn Văn An thì sẻ có tài khoản thư công vụ và hệ thống xác thực tập trung như sau: nvan.namdong, trong trường hợp trùng tên thì quản trị hệ thống sẻ thông báo qua hệ thống thư điện tử công vụ cho người sử dụng). Trong thời gian từ 03/12/2014 đến 31/12/2014, UBND huyện tiến hành định dạng lại tài khoản cho các phần mềm dùng chung (Mật khẩu mặc định được đặt là abc123@).

          3. Lập danh sách đăng ký tham gia tập huấn sử dụng hệ thống xác thực tập trung bao gồm: lãnh đạo và chuyên viên (khuyến khích đăng ký nhiều thành phần để tham gia tập huấn). Sau khi hoàn thành đồng bộ tất cả các tài khoản, UBND huyện sẻ tiến hành tập huấn sử dụng cho các đơn vị.

Trong thời gian chuyển đỗi dữ liệu sẻ xảy ra một số sự cố về truy cập các phần mềm, nếu các đơn vị phát hiện được các lỗi của phần mềm, vui lòng gửi văn bản về UBND huyện thông qua Văn phòng HĐND&UBND huyện để được hỗ trợ và giải quyết. Danh sách đăng ký tập huấn và thống kê thư điện tử công vụ gửi trước ngày 25/12/2014 (có biểu mẫu kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Admin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 46