Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả đánh giá nội bộ năm 2019 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
False 15578Ngày cập nhật 05/11/2019

I. Công tác chỉ đạo, điều hành

Ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng như:

- Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/12/2018 về việc thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019 của UBND huyện

- Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện về việc triển khai ISO 9001:2015 năm 2019.

- Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 21/03/2019 của UBND huyện về việc kiểm tra, giám sát, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019.

- Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 09/07/2019 của UBND huyện về việc đánh giá nội bộ năm 2019 về tình trạng xây dựng, áp dụng và hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Nam Đông.

- Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND huyện về việc về việc ban hành Chính sách chất lượng áp dụng tại UBND huyện theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện về việc ban hành mục tiêu chất lượng năm 2019 của UBND huyện.

- Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 04/07/2019 của UBND huyện về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông.

- Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 09/07/2019 của UBND huyện về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ năm 2019 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 10/07/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt chương trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuân TCVN ISO 9001:2015.

- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/02/2019 của UBND huyện về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Nam Đông.

- Công văn số 134/UBND-VP ngày 05/03/2019 của UBND huyện về việc rà soát, ban hành các quy trình ISO 9001:2015.

- Công văn số 595/UBND-VP ngày 04/07/2019 của UBND huyện về việc thông báo ban hành Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015.

- Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 25/03/2019 của UBND huyện về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Quý I năm 2019.

- Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 19/04/2019 của UBND huyện về việc kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2019.

- Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 01/07/2019 của UBND huyện về việc kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Thông báo số 81/TB-UBND ngày 05/07/2019 của UBND huyện về việc rà soát hệ thống các quy trình làm việc của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Thông báo số 115/TB-UBND ngày 03/09/2019 của UBND huyện về việc đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

II. Kết quả thực hiện

1. Mục đích, yêu cầu của việc đánh giá nội bộ

1.1 Mục đích

Xem xét tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại UBND huyện Nam Đông.

Xem xét chéo, theo một trình tự bắt buộc, do các nhóm đánh giá được chỉ định từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Huyện tiến hành tại một phòng chuyên môn/Đơn vị khác nhằm tìm hiểu mức độ phù hợp của HTQLCL và tính hiệu lực của Hệ thống, phát hiện những sự không phù hợp/khuyến nghị so với các yêu cầu đã quy định trong Hệ thống các tài liệu QLCL mà Phòng/ đơn vị được đánh giá đang áp dụng, qua đó tạo cơ hội cho việc cải tiến, hoàn thiện hệ thống.

Đánh giá nội bộ không nhằm nêu những gì mà các cơ quan, đơn vị đã làm tốt, làm đúng mà chỉ chú trọng phát hiện những sự không phù hợp để hoàn thiện hệ thống, giúp đơn vị được đánh giá khắc phục, cải tiến (Tiếp thu và cầu thị không ngại khi có những sự không phù hợp được phát hiện; không bỏ mặc, phó thác trách nhiệm phát hiện sự không phù hợp cho trách nhiệm của Nhóm đánh giá).

1.2 Yêu cầu

- Nguyên tắc nêu một sự không phù hợp:

+ Nêu hiện tượng, bằng chứng khách quan của sự không phù hợp (tại đâu, tình huống nào, liên quan đến vụ việc, bộ phận nào …).     

+ Phải nêu được sự không phù hợp đó là không phù hợp so với quy định nào, mục nào trong tài liệu hoặc so với hạng mục yêu cầu nào của ISO 9001:2015.

+ Nhóm đánh giá chỉ nêu sự không phù hợp/lưu ý/khuyến nghị chứ không suy diễn, không đoán hoặc nêu nguyên nhân của sự không phù hợp đó.

- Cách viết phiếu hành động khắc phục:

+ Mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ, đúng hiện trạng sự không phù hợp đó.

+ Không bình luận, suy diễn nguyên nhân, tình trạng cho các trường hợp khác. 

+ Phải nêu bằng chứng chỉ rõ tại sao nó bị xem là không phù hợp (sai với hạng mục yêu cầu nào trong tài liệu nào - với yêu cầu nào của ISO 9001:2015; bằng chứng đó có thể kiểm tra, xác nhận lại).

+ Nội dung và cách ghi phải được đơn vị được đánh giá thông hiểu, chấp nhận.

+ Ký và yêu cầu người đại diện của Phòng được đánh giá ký.

- Cách viết và cung cấp hồ sơ đã thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa:

+ Hiểu đúng nội dung mô tả sự không phù hợp mà Nhóm đánh giá đã nêu.

+ Phân biệt hiện tượng và nguyên nhân của sự không phù hợp.

+ Xử lý hiện tượng.

+ Hành động để loại bỏ nguyên nhân.

+ Kết quả của hành động xử lý.

+ Kết quả của hành động khắc phục/ phòng ngừa.

+ Xác định đơn vị được đánh giá đã hiểu đúng nội dung mô tả sự không phù hợp mà Nhóm đánh giá đã nêu.

+ Nguyên nhân được nêu là thỏa đáng.

+ Cách xử lý hiện tượng là chấp nhận được.

+ Hành động khắc phục là hợp lý - chấp nhận được.

+ Kết quả của hành động khắc phục là chấp nhận được.

2. Phạm vi đánh giá

- Tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

- Trung tâm Hành chính công huyện.

2.1 Tài liệu sử dụng để đánh giá

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Sổ tay chất lượng.

- Chính sách chất lượng.

- Mục tiêu chất lượng và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng Quý, 6 tháng, năm.

- 07 Quy trình bắt buộc: Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa, quản lý rủi ro.

- Các thủ tục hành chính được ISO hóa theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Các văn bản liên quan đến TCVN ISO 9001:2015.

2.2 Những đơn vị được đánh giá

Theo Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 về việc phê duyệt chương trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuân TCVN ISO 9001:2015 gồm: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động – TBXH, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa – TT, Thanh tra huyện, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục – ĐT, Phòng Kinh tế - HT, Phòng Nông nghiệp – PTNT, Phòng Dân tộc.

2.3 Các công việc khi đánh giá tại một đơn vị

Các Nhóm đánh giá đã thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

- Họp khai mạc: Giới thiệu, nêu nguyên tắc đánh giá.

- Đánh giá (xem xét tài liệu- hồ sơ - phỏng vấn); ghi chép đánh giá.

- Họp nhóm đánh giá - chuẩn bị kết luận và Báo cáo đánh giá. Viết các phiếu yêu cầu khắc phục.

- Họp kết thúc: Nêu và thống nhất được kết luận; nghe, ghi nhận phản hồi của Phòng được đánh giá.

- Hoàn thành báo cáo đánh giá: Các phiếu yêu cầu khắc phục; Ký xác nhận.

3. Thời gian đánh giá

Từ ngày 01/8 đến 15/9/2019 theo Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 9/7/2019 của UBND huyện về việc đánh giá nội bộ năm 2019 về tình trạng xây dựng, áp dụng và hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Nam Đông và Thông báo số 115/TB-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện về việc đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

4. Thành phần đánh giá

Được thành lập theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ năm 2019 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015:

STT

Đơn vị được đánh giá

Nhóm đánh giá

Thời gian đánh giá

1

Phòng Tài nguyên – MT

Nhóm 1:

Nguyễn Văn Hóa

Võ Văn Đờn

Phan Anh Hải

Từ 01/8/2019 đến  15/9/2019

Phòng Tài chính - KH

2

Phòng Lao động - TBXH

Nhóm 2:

Phạm Tấn Sanh

Võ Thanh Phong

Lương Hiền

Từ 01/8/2019 đến  15/9/2019

Phòng Nội vụ

3

Phòng Tư pháp

Nhóm 3:

Đặng Anh Tố

Võ Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thùy Trang

Từ 01/8/2019 đến  15/9/2019

Phòng Văn hóa - TT

4

Thanh tra huyện

Nhóm 4:

Trần Hoàng

Võ Văn Phú

Hồ Thị Tuyết

Từ 01/8/2019 đến  15/9/2019

Phòng Y tế

5

Phòng Giáo dục - ĐT

Nhóm 5:

Lê Nhữ Sữu

Phan Trần Duy Phương

Dương Cảnh Tuấn

Từ 01/8/2019 đến  15/9/2019

Phòng Kinh tế - HT

6

Phòng Nông nghiệp - PTNT

Nhóm 6:

Phạm Tấn Son

Nguyễn Hữu Tân

Lê Thị Cẩm Hòa

Từ 01/8/2019 đến  15/9/2019

Phòng Dân tộc

5. Kết quả đánh giá nội bộ

5.1 Phòng Tài nguyên – Môi trường

Chuyên gia đánh giá: Nhóm 1 (Nguyễn Văn Hóa, Võ Văn Đờn, Phan Anh Hải).

Thời gian đánh giá: 05/9/2019.

Phát hiện sự không phù hợp/khuyến nghị:

- Sự không phù hợp: Không có.

- Khuyến nghị: 01.

+ Cài đặt đồng bộ thời gian xử lý giữa quy trình giấy và cổng dịch vụ công huyện để thực hiện.

- Biện pháp khắc phục: Phối hợp với Trung tâm Hành chính công huyện để cài đặt lại.

Thời gian hoàn thành: 10/11/2019.

Người kiểm tra, theo dõi quá trình cải tiến: Nhóm 1.

5.2 Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chuyên gia đánh giá: Nhóm 1 (Nguyễn Văn Hóa, Võ Văn Đờn, Phan Anh Hải).

Thời gian đánh giá: 05/9/2019.

Phát hiện sự không phù hợp/khuyến nghị:

- Sự không phù hợp: Không có.

- Khuyến nghị: 02.

+ Lưu hồ sơ theo đúng quy trình đã ban hành.

+ Cài đặt đồng bộ thời gian và các bước xử lý giữa quy trình giấy và Cổng dịch vụ công huyện để thực hiện.

- Biện pháp khắc phục:

+ Phối hợp với Trung tâm Hành chính công huyện để cài đặt lại.

+ Hồ sơ lưu phải đúng với quy trình ISO đã được ban hành, công bố.

Thời gian hoàn thành: 10/11/2019.

Người kiểm tra, theo dõi quá trình cải tiến: Nhóm 1.

5.3 Phòng Y tế huyện

Chuyên gia đánh giá: Nhóm 4 (Trần Hoàng, Võ Văn Phú, Hồ Thị Tuyết).

Thời gian đánh giá: 10/9/2019.

Phát hiện sự không phù hợp/khuyến nghị:

- Sự không phù hợp: Không có.

- Khuyến nghị: Không có.

- Biện pháp khắc phục: Không có.

Thời gian hoàn thành: Không có.

Người kiểm tra, theo dõi quá trình cải tiến: Không có.

5.4 Thanh tra huyện

Chuyên gia đánh giá: Nhóm 4 (Trần Hoàng, Võ Văn Phú, Hồ Thị Tuyết).

Thời gian đánh giá: 10/9/2019.

Phát hiện sự không phù hợp/khuyến nghị:

- Sự không phù hợp: Không có.

- Khuyến nghị: Không có.

- Biện pháp khắc phục: Không có.

Thời gian hoàn thành: Không có.

Người kiểm tra, theo dõi quá trình cải tiến: Không có.

5.5 Phòng Giáo dục – Đào tạo

Chuyên gia đánh giá: Nhóm 5 (Lê Nhữ Sữu, Phan Trần Duy Phương, Dương Cảnh Tuấn)

Thời gian đánh giá: 11/9/2019.

Phát hiện sự không phù hợp/khuyến nghị:

- Sự không phù hợp: Không có.

- Khuyến nghị: Không có.

- Biện pháp khắc phục: Không có.

Thời gian hoàn thành: Không có.

Người kiểm tra, theo dõi quá trình cải tiến: Không có.

5.6 Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chuyên gia đánh giá: Nhóm 5 (Lê Nhữ Sữu, Phan Trần Duy Phương, Dương Cảnh Tuấn).

Thời gian đánh giá: 12/9/2019.

Phát hiện sự không phù hợp/khuyến nghị:

- Sự không phù hợp: Không có.

- Khuyến nghị:

+ Chưa thực hiện báo cáo đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng 6 tháng đầu năm 2019.

- Biện pháp khắc phục:

+ Đánh giá mục tiêu chất lượng Quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm.

Thời gian hoàn thành: Trước 28/3, 28/6, 28/9 và 28/11 hàng năm.

Người kiểm tra, theo dõi quá trình cải tiến: Nhóm 5.

5.7 Phòng Dân tộc

Chuyên gia đánh giá: Nhóm 6 (Phạm Tấn Son, Nguyễn Hữu Tân, Lê Thị Cẩm Hòa).

Thời gian đánh giá: 13/9/2019.

Phát hiện sự không phù hợp/khuyến nghị:

- Sự không phù hợp:

+ Chưa ban hành mục tiêu chất lượng năm 2019.

+ Chưa lập danh mục tài liệu hồ sơ bên trong và bên ngoài.

- Khuyến nghị:

+ Chưa báo cáo đánh giá mục tiêu chất lượng theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2019.

- Biện pháp khắc phục:

+ Chưa nắm bắt kịp thời các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

+ Ban hành mục tiêu chất lượng và đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.

+ Lập danh mục tài liệu hồ sơ bên trong và bên ngoài.

Thời gian hoàn thành: 20/12/2019.

Người kiểm tra, theo dõi quá trình cải tiến: Nhóm 6.

5.8 Phòng Nông nghiệp và PTNT

Chuyên gia đánh giá: Nhóm 6 (Phạm Tấn Son, Nguyễn Hữu Tân, Lê Thị Cẩm Hòa).

Thời gian đánh giá: 13/9/2019.

Phát hiện sự không phù hợp/khuyến nghị:

- Sự không phù hợp: Không có.

- Khuyến nghị: Không có.

- Biện pháp khắc phục: Không có.

Thời gian hoàn thành: Không có.

Người kiểm tra, theo dõi quá trình cải tiến: Không có.

5.9 Phòng Lao động - TBXH

Chuyên gia đánh giá: Nhóm 2 (Phạm Tấn Sanh, Võ Thanh Phong, Lương Hiền).

Thời gian đánh giá: 10/9/2019.

Phát hiện sự không phù hợp/khuyến nghị:

- Sự không phù hợp:

+ Lập danh mục lưu trữ hồ sơ chưa phù hợp.

- Khuyến nghị: Không có.

- Biện pháp khắc phục: Nghiên cứu lập danh mục hồ sơ lưu trữ phù hợp, khoa học để thuận tiện trong tra cứu hồ sơ.

Thời gian hoàn thành: 10/11/2019.

Người kiểm tra, theo dõi quá trình cải tiến: Nhóm 2.

5.10 Phòng Nội vụ

Chuyên gia đánh giá: Nhóm 2 (Phạm Tấn Sanh, Võ Thanh Phong, Lương Hiền).

Thời gian đánh giá: 11/9/2019.

Phát hiện sự không phù hợp/khuyến nghị:

- Sự không phù hợp: Không có.

- Khuyến nghị: Không có.

- Biện pháp khắc phục: Không có.

Thời gian hoàn thành: Không có.

Người kiểm tra, theo dõi quá trình cải tiến: Không có.

5.11 Phòng Văn hóa – Thông tin

Chuyên gia đánh giá: Nhóm 3 (Đặng Anh Tố, Võ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Trang).

Thời gian đánh giá: 13/9/2019.

Phát hiện sự không phù hợp/khuyến nghị:

- Sự không phù hợp: Không có.

- Khuyến nghị: Không có.

- Biện pháp khắc phục: Không có.

Thời gian hoàn thành: Không có.

Người kiểm tra, theo dõi quá trình cải tiến: Không có.

5.12 Phòng Văn hóa – Thông tin

Chuyên gia đánh giá: Nhóm 3 (Đặng Anh Tố, Võ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Trang).

Thời gian đánh giá: 13/9/2019.

Phát hiện sự không phù hợp/khuyến nghị:

- Sự không phù hợp: Không có.

- Khuyến nghị: Không có.

- Biện pháp khắc phục: Không có.

Thời gian hoàn thành: Không có.

Người kiểm tra, theo dõi quá trình cải tiến: Không có.

6. Ban chỉ đạo ISO

Được kiện toàn theo Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND huyện về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước huyện Nam Đông, gồm:

- Trưởng ban: Ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện.

- Phó Trưởng ban, đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR): Ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Thư ký Ban chỉ đạo: Ông Trần Đình Vĩnh Lộc, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Các thành viên: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

7. Các bộ phận chuyên môn

Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động – TBXH, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa – TT, Thanh tra huyện, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục – ĐT, Phòng Kinh tế - HT, Phòng Nông nghiệp – PTNT, Phòng Dân tộc.

Trung tâm Hành chính công huyện.

8. Cuộc đánh giá đã phát hiện:

8.1 Các khuyến nghị/lưu ý: 03.

+ Hồ sơ lưu theo đúng quy trình đã ban hành (Phòng Tài chính – Kế hoạch).

+ Cài đặt đồng bộ thời gian và các bước xử lý giữa quy trình giấy và cổng dịch vụ công huyện để thực hiện (Phòng Tài chính – Kế hoạch và Phòng Tài nguyên – Môi trường).

+ Đánh giá mục tiêu chất lượng Quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm (Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Dân tộc).

8.2 Các sự không phù hợp: 03.

+ Chưa ban hành mục tiêu chất lượng năm 2019 (Phòng Dân tộc).

+ Chưa lập danh mục tài liệu hồ sơ bên trong và bên ngoài (Phòng Dân tộc).

+ Lập danh mục lưu trữ hồ sơ chưa phù hợp (Phòng Lao động - TBXH).

III. Kiến nghị, đề xuất

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phải thực sự am hiểu các tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (để hiểu được tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cần phải nắm rỏ các khái niệm được nêu trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2015 hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng).

- Thực hiện những yêu cầu tối thiểu bắt buộc khi áp dụng - duy trì hệ thống QLCL như:

+ Hàng năm Chủ tịch UBND huyện công bố mục tiêu chất lượng của UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị công bố mục tiêu chất lượng của đơn vị mình trước ngày 10/01 hàng năm.

+ Chủ tịch UBND huyện phải xét đến những nội dung công việc/chỉ số mà mỗi Phòng sẽ làm để đáp ứng các mục tiêu chất lượng có liên quan đến Phòng/ đơn vị đó.

+ Ít nhất trong cuộc họp giao ban hàng tháng, các Phòng/ Đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng (Phải gắn nó với nhiệm vụ công tác hàng tháng).

+ Phải có bằng chứng đôn đốc/điều chỉnh. Phải ghi nhận trong biên bản hoặc sổ họp giao ban.

+ Mỗi năm ít nhất phải tổ chức một cuộc đánh giá nội bộ. QMR phải xử lý, lưu giữ toàn bộ hồ sơ mỗi cuộc đánh giá. Cán bộ đầu mối làm ISO tại mỗi Phòng/ Đơn vị là người đầu mối xử lý và lưu giữ hồ sơ liên quan cuộc đánh giá tại Phòng/ Đơn vị mình.

- Vai trò cán bộ đầu mối tại các đơn vị: Ngoài người đại diện lãnh đạo (QMR) mà chức năng nhiệm vụ đã được quy định, mỗi phòng/đơn vị phải có ít nhất 01 người đầu mối về áp dụng, hoàn thiện ISO. Phải lập danh sách này, QMR ký. Những người này có trách nhiệm:

+ Trực tiếp quản lý (cập nhật/bổ sung/thay đổi) các tài liệu HTQLCL và theo dõi việc tuân thủ các quy định trong các tài liệu này.

+ Đầu năm, hoặc đầu mỗi kỳ kế hoạch 6 tháng, giúp lãnh đạo Phòng đề xuất các chỉ số/tên công việc mà mỗi bộ phận/cá nhân trong Phòng/Đơn vị cần ưu tiên thực hiện, cần đưa vào nội dung công tác hàng tháng.

+ Nhắc Thủ trưởng có bản kế hoạch này và theo dõi thực hiện, theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch này. 

IV. Kết luận

1. Một số tồn tại, hạn chế

Việc công bố và cải tiến các quy trình còn chậm; chưa được cài đặt đồng bộ lên Cổng dịch vụ công.

Còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa công bố các quy trình được ISO hóa trên Cổng thông tin điện tử huyện theo sự chỉ đạo của UBND huyện.

Việc xây dựng lưu đồ xử lý công việc trong các quy trình ISO chưa được đảm bảo.

Việc vận dụng và hiểu Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 chưa đạt được hiệu quả cao một phần là do các cá nhân chưa nghiên cứu, tìm hiểu nên chưa nắm rỏ các khái niệm, từ vựng đã được đề cập trong ISO 9000:2015 -  Cơ sở từ vựng.

Kỹ năng đánh giá nội bộ, phát hiện các điểm không phù hợp, xây dựng kế hoạch khắc phục phòng ngừa còn yếu.

Kiến thức, kỹ năng về ISO còn hạn chế, chưa được cập nhật thường xuyên, kịp thời đã làm ảnh hưởng tới chất lượng xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

2. Cải tiến

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Hành chính công huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra khắc phục các điểm không phù hợp, khuyến nghị tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện trước 31/12/2019.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện khắc phục các điểm không phù hợp, lưu ý, khuyến nghị theo thời gian chỉ định của các nhóm đánh giá để năm 2020 không bị lặp lại những khuyết điểm đã nêu.

Các đơn vị sau khi cải tiến các quy trình đã được UBND huyện ký ban hành chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để Trung tâm Hành chính công huyện cài đặt lên Cổng dịch vụ công để thực hiện (ghi họ tên cán bộ xử lý vào quy trình để cài đặt); sau khi cài đặt xong các quy trình được lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị tham mưu.

Trung tâm Hành chính công huyện chịu trách nhiệm: Thẩm định các quy trình ISO của các đơn vị cần cải tiến; tham mưu việc lưu trữ và cung cấp các thông tin liên quan đến các hồ sơ đã tiếp nhận, xử lý (như phiếu tiếp nhận, phiếu xử lý và theo dõi quá trình thực hiện các quy trình, phiếu đánh giá mức độ hài lòng của công dân, …).

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm lưu trữ các quy trình ISO tại đơn vị mình (cán bộ đầu mối lưu trữ); đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện để công bố.

Triển khai áp dụng ISO điện tử sau khi có chỉ đạo từ UBND tỉnh hoặc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh.

Tiếp tục mở rộng, triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 quốc tế gồm: ISO 9000 (Khái niệm và cơ sở từ vựng), ISO 9001 (Các yêu cầu của hệ thống) và ISO 9004 (Quản lý cho sự thành công lâu dài của tổ chức - Phương pháp tiếp cận trong quản lý chất lượng).

Phối hợp với Sở Khoa học – Công nghệ tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.

Trên đây là Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện./.

 

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.379
Truy cập hiện tại 197