Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
False 17604Ngày cập nhật 05/11/2019

I. Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019

1. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

UBND huyện luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đến tất cả các phòng ban trực thuộc đảm bảo chất lượng phù hợp theo yêu cầu quy định. Cụ thể đã ban hành các văn bản chỉ đạo như sau:

- Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/12/2018 về việc thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019 của UBND huyện

- Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện về việc triển khai ISO 9001:2015 năm 2019.

- Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 21/03/2019 của UBND huyện về việc kiểm tra, giám sát, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019.

- Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 09/07/2019 của UBND huyện về việc đánh giá nội bộ năm 2019 về tình trạng xây dựng, áp dụng và hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Nam Đông.

- Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND huyện về việc về việc ban hành Chính sách chất lượng áp dụng tại UBND huyện theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện về việc ban hành mục tiêu chất lượng năm 2019 của UBND huyện.

- Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 04/07/2019 của UBND huyện về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông.

- Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 10/07/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt chương trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuân TCVN ISO 9001:2015.

- Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 09/07/2019 của UBND huyện về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ năm 2019 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/02/2019 của UBND huyện về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Nam Đông.

- Công văn số 134/UBND-VP ngày 05/03/2019 của UBND huyện về việc rà soát, ban hành các quy trình ISO 9001:2015.

- Công văn số 595/UBND-VP ngày 04/07/2019 của UBND huyện về việc thông báo ban hành Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015.

- Công văn số 945/UBND-VP ngày 08/10/2019 của UBND huyện về việc kịp thời công bố các TTHC do UBND tỉnh ban hành phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Công văn số 899/UBND-VP ngày 26/09/2019 của UBND huyện về việc tham gia tập huấn đánh giá nội bộ ISO.

- Công văn số 858/UBND-VP ngày 17/09/2019 của UBND huyện về việc báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, cập nhật Hệ thống QLCL ISO 9001:2015.

- Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 25/03/2019 của UBND huyện về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Quý I năm 2019.

- Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 19/04/2019 của UBND huyện về việc kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2019.

- Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 01/07/2019 của UBND huyện về việc kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 16/09/2019 của UBND huyện về việc Số lượng thủ tục hành chính được ISO hóa.

- Báo cáo số 858/BC-UBND ngày 17/09/2019 của UBND huyện về việc báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, cập nhật Hệ thống QLCL ISO 9001:2015.

- Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 18/09/2019 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả đánh giá nội bộ năm 2019 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Thông báo số 81/TB-UBND ngày 05/07/2019 của UBND huyện về việc rà soát hệ thống các quy trình làm việc của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính chung của huyện. Trong năm 2019 UBND huyện đã triển khai thực hiện, tuyên truyền phổ biến về Hệ thống ISO 9001:2015, lồng ghép vào các cuộc hội họp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện, từ đó giúp cho cán bộ, công chức nắm rõ hơn các quy trình tác nghiệp trong đơn vị. Bên cạnh đó UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung và cải tiến các quy trình để thực hiện có hiệu quả và đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính của UBND huyện. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tập huấn ISO điện tử cho các cơ quan, đơn vị.

2. Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

UBND huyện Nam Đông đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND huyện Nam Đông phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực quản lý theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 04/07/2019 của UBND huyện về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông; và chỉ đạo các đơn vị chủ động công bố phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công văn số 945/UBND-VP ngày 08/10/2019 của UBND huyện về việc kịp thời công bố các TTHC do UBND tỉnh ban hành phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

II. Kết quả thực hiện cụ thể

STT

Hạng mục

Nội dung

1

Thực hiện Mục tiêu chất lượng

 

1.1

Năm 2019, có ban hành mục tiêu chất lượng không?

1.2

Thời gian ban hành mục tiêu chất lượng?

24/12/2018

1.3

Có xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng không?

1.4

Có thực hiện đánh giá mục tiêu chất lượng không ?

1.5

Thực hiện đánh giá mục tiêu chất lượng mấy lần và vào thời điểm nào?

03 lần vào Quý I và 6 tháng và 9 tháng đầu năm 2019

2

Tổ chức đánh giá nội bộ

 

2.1

Có xây dựng Kế hoạch và chương trình đánh giá nội bộ không?

2.2

Có thực hiện đánh giá nội bộ không?

Có (Đánh giá nội bộ vào quý III năm 2019)

2.3

Có tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp sau các lần đánh giá nội bộ không?

3

Tiến hành xem xét lãnh đạo

 

3.1

Có tiến hành xem xét lãnh đạo không

3.2

Thực hiện xem xét của lãnh đạo mấy lần

02 lần (Họp lồng ghép vào giao ban 6 tháng, 9 tháng của UBND huyện và sau đánh giá nội bộ)

4

Hệ thống tài liệu đang áp dụng tại đơn vị

 

4.1

Số lượng quy trình nội bộ đã xây dựng

07 quy trình bắt buộc

4.2

Số lượng TTHC đã xây dựng quy trình ISO

319

4.3

Số lượng TTHC chưa xây dựng quy trình ISO

0

4.4

Có rà soát, cập nhật quy trình giải quyết các TTHC theo Tiêu chuẩn ISO khi có văn bản QPPL liên quan thay đổi

5

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

5.1

Đã công bố hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đã công bố theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 04/07/2019 của UBND huyện về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông

5.2

Đã công bố hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 khi có sự thay đổi, mở rộng hay thu hẹp phạm vi áp dụng chưa

Đã công bố

5.3

Có thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì theo dõi, tổng hợp?

Thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ

5.4

Đã niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan chưa?

Có; đăng tải trên Website: namdong.thuathienhue.gov.vn

3. Số lượng thủ tục hành chính được quy trình hóa theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đã công bố 319 thủ tục hành chính được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 04/07/2019 của UBND huyện về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông.

III. Nhận xét đánh giá chung

1. Ưu điểm

Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện Nam Đông được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trong thời gian qua, hệ thống được duy trì, vận hành và thường xuyên được mở rộng, sửa đổi cho phù hợp với văn bản quy phạm hiện hành.

UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan ban ngành trực thuộc UBND huyện luôn đảm bảo các nguồn lực nhằm thực hiện tốt và duy trì chính sách chất lượng như đã cam kết.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Các hoạt động không phù hợp cơ bản đều được theo dõi, kiểm tra và đã khắc phục đầy đủ.

Thông qua áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, lãnh đạo các đơn vị điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất. Cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả nhờ việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng, thực hiện được trách nhiệm, quyền hạn của mình đúng nơi, đúng thẩm quyền của người phê duyệt. Cán bộ, công chức đã tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. Vì thế việc cập nhật các thay đổi của văn bản trong hoạt động xử lý công việc là rất dễ dàng thực hiện.

UBND huyện luôn xem hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong quản lý, điều hành và tác nghiệp, được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, khoa học; cùng với ứng dụng tin học, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 có tác dụng thúc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của bản thân, từ đó có kế hoạch để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được tốt hơn.

Việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã giúp phát hiện được những khiếm khuyết, hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị. Từ đó lãnh đạo có biện pháp chấn chỉnh kịp thời nhằm nâng cao năng lực hoạt động cũng như việc tổ chức hoạt động của các  đơn vị trực thuộc.

2. Tồn tại, hạn chế

Việc công bố và cải tiến các quy trình còn chậm; còn nhiều cơ quan, đơn vị chậm công bố các quy trình được ISO hóa trên Cổng thông tin điện tử huyện theo sự chỉ đạo của UBND huyện.

Việc xây dựng lưu đồ xử lý công việc trong các quy trình ISO chưa được đảm bảo.

Kỹ năng đánh giá nội bộ, phát hiện các điểm không phù hợp, xây dựng kế hoạch khắc phục phòng ngừa còn yếu.

Kiến thức, kỹ năng về ISO còn hạn chế, chưa được cập nhật thường xuyên, kịp thời đã làm ảnh hưởng tới chất lượng xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

a) Tuyên truyền, hội thảo triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về HTQLCL.

b) Đào tạo, tập huấn cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai áp dụng HTQLCL.

c) Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng: Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng, các đơn vị xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

d) Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

- Áp dụng trên thực tế hệ thống văn bản, tài liệu và quy trình khi được người đứng đầu cơ quan, đơn vị phê duyệt.

- Thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp.

- Tiến hành xem xét của lãnh đạo, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của HTQLCL, quy định của pháp luật và thực tế tại cơ quan, đơn vị.

- Người đứng đầu đơn vị xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.

e) Công bố HTQLCL: Cơ quan, đơn vị áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo mẫu quy định và gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh để theo dõi, tổng hợp; đồng thời niêm yết tại cơ quan, đơn vị và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

g) Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng:

- Phải thường xuyên cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng trong thời gian chậm nhất là 01 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành.

- Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, quy định của pháp luật và thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

h) Kiểm tra, giám sát hoạt động tại các cơ quan, đơn vị: Hàng năm Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến HTQLC theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020./.

 

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.485
Truy cập hiện tại 264