Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019
False 16251Ngày cập nhật 27/09/2019

* Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC trong quý III/2019

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC cấp huyện và cấp xã là: 4.618 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến), trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp 4.289 hồ sơ, nhận qua trực tuyến 172 hồ sơ; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua 157 hồ sơ (có biểu mẫu 06b kèm theo).

- Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): Số hồ sơ đã giải quyết là: 4.530 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn 4.505 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết quá hạn 25 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là: 88 hồ sơ, (trong đó: số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn 88 hồ sơ; số hồ sơ đã quá hạn: 0 hồ sơ).

- Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Tổng cộng có 320 TTHC được triển khai dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 224 TTHC (đạt 63.3%) và mức độ 4 là 96 TTHC (đạt 27.1%).

* Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Trên cơ sở Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của UBND tỉnh năm 2019 và Kế họach đăng ký của các xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019, chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tổ chức rà soát kết quả:

-  UBND huyện tiến hành rà soát, đánh giá 17 TTHC theo kế hoạch tỉnh giao thuộc 02 lĩnh vực: Tư pháp 02 TTHC; Lao động, Thương binh và xã hộ 15 TTHC.

Qua quá trình tổ chức nghiên cứu, rà soát kết quả đã có 04 TTHC không phát sinh hồ sơ trên địa bàn huyện Nam Đông, nên không tiến hành đánh giá được; 04 TTHC đề nghị giữ nguyên; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 09 TTHC và các văn bản QPPL có liên quan.

- UBND huyện tiến hành rà soát, đánh giá TTHC độc lập theo Kế hoạch của UBND huyện năm 2019 (do các đơn vị đăng ký) 17 TTHC.

Cấp huyện: Lĩnh vực Chứng thực: 01 TTHC; Văn hóa thông tin: 05 TTHC; Thi đua, khen thưởng: 01 TTHC; Giáo dục và Đào tạo: 03 TTHC.

Cấp xã: Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng: 04 TTHC; Chứng thực: 01 TTHC.

Kết qủa quá trình tổ chức nghiên cứu, rà soát có 02 TTHC giữ nguyên, 15 TTHC đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ và các văn bản QPPL có liên quan.

* Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC:  Trong quý không có phản ánh kiến nghị nào./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 624