Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giáo dục và Đào tạo - Đình chỉ hoạt động giáo dục của trường Trung học cơ sở
False 20347Ngày cập nhật 24/03/2013

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Đình chỉ hoạt động giáo dục của trường Trung học cơ sở

Trình tự thực hiện

1. Đối với cá nhân, tổ chức:

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Khi trường trung học vi phạm quy định tại khoản 1 của Điều 13 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Phòng GD và ĐT tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm;

- Bước 2: Trưởng Phòng GD và ĐT căn cứ vào mức độ vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo cáo UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra.

b) Số lượng hồ sơ: 0 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân               

Tổ chức                

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD và ĐT cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD và ĐT cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính    

Phí, lệ phí

Không                 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không                 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005 của Quốc hội;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 6.907