Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nông nghiệp và PTNT - Quy trình cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
False 12310Ngày cập nhật 06/03/2013

1. Mục đích:

Quy định trình tự và cách thức thẩm tra thủ tục Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

2. Phạm vi:

- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Cán bộ, công chức thuộc UBND cấp huyện, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Định nghỉa/Viết tắt:

- UBND: Ủy ban nhân dân

- PCM: Phòng Kinh tế (đối với thị xã/thành phố) hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT (đối với các huyện).

- GCN: Giấy chứng nhận.

4. Cơ sở pháp lý:

- Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại;

- Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ NN và PTNT và Tổng cục Thống kê về hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại;

- Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 4/7/2003 của Bộ NN và PTNT về sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK;

- Văn bản số 261/HTX ngày 20/5/2004 của Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn (nay là Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

XEM CHI TIẾT QUY TRÌNH

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 324