Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hủy bỏ Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện
False 22868Ngày cập nhật 31/01/2019

UBND huyện thông báo hủy bỏ Danh mục các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông năm 2016 nhưng sau 03 năm chưa thực hiện và các công trình, dự án được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 2018 nhưng không có khả năng thực hiện và xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng cụ thể cho từng công trình, dự án; hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thỏa thuận giải phóng mặt bằng đối với dự án không thuộc trường hợp thu hồi đất trên địa bàn huyện

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa VII, Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông;

UBND huyện thông báo hủy bỏ Danh mục các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông năm 2016 nhưng sau 03 năm chưa thực hiện và các công trình, dự án được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 2018 nhưng không có khả năng thực hiện và xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng cụ thể cho từng công trình, dự án; hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thỏa thuận giải phóng mặt bằng đối với dự án không thuộc trường hợp thu hồi đất trên địa bàn huyện theo File đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 123