Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn huyện năm 2019
False 19585Ngày cập nhật 10/01/2019

Ngày  05  tháng  01 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25 /QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa VII.

Phê duyệt Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019;

Hủy bỏ Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh được phê duyệt năm 2015 và 2016 nhưng sau 03 năm không thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 7.124