Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nam Đông
False 17524Ngày cập nhật 12/10/2018

THÔNG BÁO
Công bố công khai bổ sung Kế hoạch
sử dụng đất năm 2018

của huyện Nam Đông

 

 
 

 

 

 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nam Đông;

UBND huyện Nam Đông Thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Đông tại Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Nam Đông, UBND thị trấn Khe Tre và trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Nam Đông (địa chỉ  https://namdong.thuathienhue.gov.vn).

- Hồ sơ công bố công khai gồm có: Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh.

- Giao Đài Truyền thanh - TPLTH huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tin công bố, công khai việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Đông (gửi kèm Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nam Đông).

- Giao UBND thị trấn Khe Tre công bố công khai nội dung bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Đông tại trụ sở UBND xã.

UBND huyện Nam Đông trân trọng công bố công khai, thông báo đến toàn bộ tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.093