Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đông
False 8969Ngày cập nhật 30/04/2021

Thực hiện Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông;

UBND huyện Nam Đông ban hành Thông báo số : 45/TB-UBND ngày 29/4/2021 công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

- Hồ sơ công bố công khai gồm có:

+ Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh;

+ Bảng tổng hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

- Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tin công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đông.

- Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai nội dung bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đông có liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.880