Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020
False 12760Ngày cập nhật 14/01/2020

Ngày 13/01/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020 với mục tiêu: Nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, huy động sự tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường tạo môi trường tạo cuộc sống ngày càng Sáng - Xanh - Sạch và góp phần vào sự phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Huy động các nguồn lực tham gia đầu tư thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cộng đồng dân cư về thu gom xử lý chất thải, tiến đến cải thiện môi trường cuộc sống ngày càng bền vững. 

Nhiệm vụ cụ thể: 

1. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, chú trọng việc phân loại rác tại nguồn

2. Chỉ đạo, giám sát Công ty TNHH MTV Môi trường Nam Đông thực hiện thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đảm bảo đúng thời gian và lộ trình, tránh để ứ đọng rác làm ảnh hưởng đến cảnh quang môi trường; Chỉ đạo tăng cường vận chuyển trong các dịp Lễ/Tết.

3. Thực hiện quản lý, xử lý chôn lấp rác theo đúng quy định.

4. Đầu tư phương tiện, trang thiết bị, phục vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện thu giá vệ sinh môi trường theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thu Hà
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 20