Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
False 22372Ngày cập nhật 12/12/2019

Ngày 09 tháng 12 năm 2019, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch:

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của huyện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; mở rộng liên kết, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức mạnh cạnh tranh của huyện. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo môi trường, an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là dân cư nông thôn.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đối với nguồn nhân lực

- Đến năm 2025: Tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dưới 50% tổng số lao động của huyện. Khắc phục cơ bản tình trạng mất cân đối cung – cầu nhân lực; thiết lập hệ thống sắp xếp công việc dựa trên vị trí việc làm, cũng cố hệ thống nhân sự theo vị trí việc làm.

- Đến năm 2035: Tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dưới 35% tổng số lao động của huyện. Phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực làm công tác khoa học, công nghệ.

- Đến năm 2045: Tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dưới 25% tổng số lao động của huyện. Năng suất lao động và năng lực cạnh tranh nhân lực của huyện đạt mức khá so với bình quân của tỉnh.

b) Đối với nguồn vật lực

- Đến năm 2025:

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của luật pháp, cơ chế, chính sách quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Chấm dứt hoạt động của các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sử dụng đất đai kém hiệu quả, ảnh hưởng đến môi trường; 98,5% chất thải rắn được kiểm soát và xử lý. Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững, tập trung phát triển du lịch, dịch vụ đồng bộ với hệ thống pháp luật.

+ Phát triển hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng của huyện cơ bản đồng bộ và hiện đại. Hoàn thành dứt điểm các công trình có tính chất cấp bách, trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả các quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển du lịch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện.

- Đến năm 2035:

+ Xây dựng quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm khoảng 99% diện tích đất tự nhiên được đưa vào khai thác, sử dụng. Kiểm soát tình hình ô nhiễm nguồn nước.

+ Phát triển hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện đồng bộ, cơ bản hiện đại; kết nối thuận tiện, nhanh chóng với các địa bàn lân cận, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao về du lịch, đào tạo nguồn nhân lực.

- Đến năm 2045:

+ Chủ động ngăn ngừa hạn chế tình trạng suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường,  bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường; quản lý tổng hợp, khai thác bền vững, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên nước; quản lý tài nguyên đất và tài nguyên khoáng sản theo hướng khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững; ứng phó kịp thời và thích nghi với thiên tai, biến đổi khí hậu; bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên; bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái.

+ Hoàn thiện cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng của huyện đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các huyện lân cận.

c) Đối với nguồn tài lực

- Đến năm 2025: Thu ngân sách nhà nước từ đất đai đạt 12% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

- Đến năm 2035: Phân bổ, sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Thu ngân sách nhà nước từ đất đai đạt 10% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

- Đến năm 2045: Giữ ổn định thu ngân sách nhà nước từ đất đai đạt 8% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

- Giai đoạn 2019-2045: Tổng vốn huy động tăng trưởng bình quân 12%/năm, dư nợ tín dụng tăng trưởng 14%/năm; nợ xấu hằng năm duy trì dưới mức cho phép theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 121