Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2020
False 27152Ngày cập nhật 31/10/2019

Ngày 19/12/2012, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa V đã thông qua Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ 5 về tán thành và thông qua Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

Với mục tiêu: (1) Nhằm cải thiện chất lượng môi trường cuộc sống, đảm bảo sức khỏe cho con người, nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về thu gom, xử lý rác thải, tạo môi trường cuộc sống ngày càng xanh - sạch - đẹp. (2)  Huy động các nguồn lực tham gia đầu tư thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm, nhận thức của cộng đồng dân cư về thu gom, xử lý chất thải, tiến đến cải thiện môi trường cuộc sống ngày càng bền vững.

Chỉ tiêu đến năm 2020: 

- Trên 95% lượng chất thải rắn sinh hoạt tại trung tâm huyện được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

- Giảm 50% khối lượng túi nilon sử dụng tại các chợ, các cụm dân cư tập trung so với năm 2012.

- 50% chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, từng bước hướng đến thực hiện phân loại tại hộ gia đình, tại nguồn phát sinh chất thải.

- 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt tại tất cả các xã được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

- 100% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại được thu gom và xử lý đúng quy định, đảm bảo môi trường.

Giải pháp thực hiện:

- Giai đoạn 2013 – 2015: Chôn lấp hợp vệ sinh là giải pháp kỹ thuật tối ưu để xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

- Giai đoạn đến năm 2020: Giải pháp kỹ thuật liên hợp xử lý (tái chế, tái sử dụng, chế biến phân compost) và chôn lấp hợp vệ sinh. 

 

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thu Hà
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.772
Truy cập hiện tại 99