Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
False 22626Ngày cập nhật 11/07/2019

          Ngày 08   tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15 /CT-UBND  về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Chỉ thị gồm các nội dung chính sau:

Việc kiểm kê đất đai năm 2019 phải đánh giá được thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh; nhất là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất; làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại; đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật đất đai và các biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất để khắc phục hạn chế, tồn tại hiện nay.

 

Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp trong năm 2019, bao gồm:

a) Diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013; diện tích các loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý đất theo quy định tại Điều 5 và Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, kiểm kê chi tiết các loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

b) Diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 của Luật Đa dạng sinh học.

c) Tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Thời điểm thực hiện và thời hạn hoàn thành

a) Thời điểm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

b) Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được quy định như sau:

- Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16 tháng 01 năm 2020;

- Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01 tháng 3 năm 2020;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 3 năm 2020;

- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 4 năm 2020.

 Tổ chức thực hiện

a) UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trong phạm vi hành chính thuộc địa phương mình quản lý;

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã triển khai nhiệm vụ kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019;   

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp mình quản quản lý.

b) UBND cấp xã: Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thị xã và thành phố Huế trong việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trong phạm vi hành chính thuộc địa phương mình quản lý.

(Chi tiết theo file đính kèm)

 

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 124