Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm phát triển quỷ đất
False 12043Ngày cập nhật 04/05/2013

A. Giới thiệu chung

Trung tâm phát triển quỷ đất

Địa chỉ: Thị trấn Khe tre, Nam Đông, TT. Huế

Điện thoại:            

Email: 

B. Cơ cấu tổ chức

Ông Hồ Tăng Phúc - Giám đốc

Email:

C. Chức năng, nhiệm vụ: 

 

1. Vị trí và chức năng

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng: tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần hoặc toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Trung tâm phát triển quỹ đất có các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đối với những dự án không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, trường hợp chủ đầu tư không thể thỏa thuận được với chủ sử dụng đất thì Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện dịch vụ giúp chủ đầu tư bồi thường, giải phóng mặt bằng nếu chủ đầu tư có nhu cầu;

- Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.

b) Trung tâm phát triển quỹ đất có các quyền hạn sau:

- Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

- Liên doanh, liên kết, hợp tác, kêu gọi đầu tư đối với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Ứng vốn từ quỹ phát triển đất, ứng trước ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.169.980
Truy cập hiện tại 8.762