Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện
False 2818Ngày cập nhật 04/06/2024
ảnh minh họa

Ngày 23/5/2024 tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng -  Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp về việc rà soát tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Tham dự có các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch; Dân tộc; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương  binh và Xã hội; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Nam Đông; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ý kiến tham gia, đề xuất các thành viên tham dự, đồng chí  Chủ tịch UBND huyện kết luận: Trong thời gian qua các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện các dự án. Tuy nhiên việc triển khai lập phương án hỗ trợ và thực hiện giải ngân vốn so với kế hoạch còn chậm. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra. UBND huyện đề nghị các cơ quan, các xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Đôn đốc Phòng Lao động - Thương  binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát nguồn vốn được giao năm 2024 và vốn kéo dài của các năm trước nếu dự án nào không có đối tượng để thực hiện được thì làm văn bản xin UBND tỉnh, các Sở liên quan điều chuyển sang dự án khác.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao vốn các chương trình, dự án đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kịp thời.

2. Phòng Dân tộc 

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị chủ trì các chương trình, dự án, báo cáo tiến độ hàng tháng, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện để xử lý,

- Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu điều chỉnh các nguồn vốn CTMTQG không thực hiện hết.

3. Phòng Lao động - Thương  binh và Xã hội: Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu điều chỉnh các nguồn vốn ở các tiểu dự án, dự án không sử dụng sang các dự án có nhu cầu nguồn kinh phí.

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện giải ngân các nội dung nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình xây dựng NTM; thúc đẩy các chủ thể lập hồ sơ đánh giá các sản phẩm OCOP.

- Phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu điều chỉnh các nguồn vốn CTMTQG không thực hiện hết.

5. UBND các xã: Rà soát các dự án đã được phân khai vốn, khẩn trương lập phương án đề xuất các cơ quan liên quan thẩm định để hỗ trợ kịp thời cho người dân đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các tiểu dự án, Dự án đã được đấu thầu và phê duyệt.

 

Võ Thị Kim Chi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.015.617
Truy cập hiện tại 2.650