Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Họp rà soát các tiêu chí và nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Đông
False 13874Ngày cập nhật 04/06/2022

Ngày 13/5/2022 tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp rà soát các tiêu chí và nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Dân tộc, Văn hóa –Thông tin, Giáo dục – Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - TBXH, Tài chính - Kế hoạch,Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

Sau khi nghe Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí và nguồn vốn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; ý kiến tham gia, đề xuất các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Trong thời gian qua các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đến nay đã có 7/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 5/9 tiêu chí cấp huyện đã đạt chuẩn. Tuy nhiên, qua rà soát theo Bộ tiêu chí mới có 4/9 tiêu chí cấp huyện chưa đạt (Giao thông, Kinh tế, Môi trường, Chất lượng môi trường sống); các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng nhiều tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí mới và có 02 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hương Hữu và Thượng Long).

Để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị Quyết đại hội Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 128-KL/HU ngày 05/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy về xây dựng huyện Nam Đông thành huyện nông thôn mới trong năm 2023; UBND huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện; cấp ủy và chính quyền, mặt trận, đoàn thể các địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. Về Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện (theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ): Đối với 4 tiêu chí chưa đạt:

1. Tiêu chí Giao thông (chưa đạt 1/4): Chỉ tiêu “Tỷ lệ đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường” chưa đạt: Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT và các ngành, địa phương liên quan khảo sát lựa chọn địa điểm, tuyến đường và giống cây để trồng. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu kinh phí phí để mua các giống cây; hoàn thành việc trồng cây trong năm 2023.

2. Tiêu chí Kinh tế (chưa đạt 2/3 chỉ tiêu):

- Chỉ tiêu “Có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật hoặc cụm ngành nghề nông thôn” chưa đạt: Giao đồng chí Dương Thanh Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Hương Phú khảo sát cụm công nghiệp Hương Phú để đề xuất mở rộng, kêu gọi đầu tư để đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới cấp huyện.

- Chỉ tiêu “Chợ trung tâm huyện đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm”: Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND thị trấn Khe Tre khảo sát, đề xuất phương án sắp xếp chợ Khe Tre đảm bảo theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp huyện.

3.  Tiêu chí Môi trường chưa đạt 4/8 chỉ tiêu, chưa đánh giá 1/8 chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu “Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng phát sinh” chưa đạt: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các địa phương liên quan tiến hành khảo, đề xuất địa điểm xử lý rác, các địa điểm ưu tiên khảo sát: Xóm 8, xã Thượng Long; thôn Hợp Hòa, xã Hương Xuân; chợ Hương Xuân.

 - Chỉ tiêu “Có mô hình tái chế chất thải, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên” chưa đạt; chỉ tiêu “Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp” chưa đạt; chỉ tiêu “Đất cây xanh xử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn” chưa đạt; chỉ tiêu “Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định” chưa đánh giá: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường liên hệ các ngành cấp trên để xác định rõ mô hình tái chế chất thải, phụ phẩm nông nghiệp thực hiện ở quy mô hộ gia đình hay cấp xã để có cơ sở triển khai thực hiện.

4. Tiêu chí Chất lượng môi trường sống chưa đạt 1/5 chỉ tiêu, chưa đánh giá 1/5 chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu “Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm” chưa đạt: Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng rà soát chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện để đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới cấp huyện.

 - Chỉ tiêu “Có kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện” chưa đánh giá): Giao Phòng Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát, khảo sát và xây dựng kế hoach, giải pháp thực hiện để đảm bảo theo tiêu chí đề ra.

II. Về Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã

          - Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã rà soát lại các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện để đạt chuẩn theo lộ trình đề ra.

          III. Một số nội dung liên quan khác        

          1. Đề nghị các ngành rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch, dự trù nguồn kinh phí, cung cấp các thông tin (quy mô, kinh phí, các chính sách liên quan,…) để kêu gọi đầu tư.

          2. Giao đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã kiểm tra hiệu quả trồng hoa ở các tuyến đường hoa, bồn hoa. Chỉ đạo cấp xã phải tuyên truyền, vận động nhân dân trồng đạt 50% hàng rào xanh theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

          3. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo xử lý.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 3.344