Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND huyện Nam Đông họp trực tuyến định kỳ tháng 5/2022
False 23021Ngày cập nhật 02/06/2022

Ngày 26/5/2022, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp định kỳ tháng 5 năm 2022. 

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe thông qua Dự thảo báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2022; dự thảo Báo cáo Kết luận số 115-KL/HU, ngày 09/4/2019 của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình số 17-CTr/HU của Huyện ủy (Khóa XIII) về “đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước”. Sau khi nghe ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

UBND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá chỉ đạo, điều hành tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2022. Đồng thời trong thời gian đến, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành: Các cơ quan, đơn vị, địa phương:

 - Bám sát chức năng, nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo, các phản ánh hiện trường của cấp trên để xử lý và giải quyết đảm bảo thời gian quy định; triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện.

- Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao, đảm bảo chất lượng, quy trình, thời gian, không để ý kiến quá hạn, trễ hạn. Bám sát Chương trình công tác hàng tháng và năm của UBND huyện để tổ chức thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị chủ trì các đề án, quy hoạch, kế hoạch, báo cáo,…chủ động phối hợp các ngành, địa phương liên quan để thống nhất trước khi thông qua UBND huyện. Báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, đột xuất xảy ra trên địa bàn quản lý. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

- Chuẩn bị các nội dung thông qua Ban Chấp hành Huyện ủy, HĐND huyện để ra Nghị quyết: Kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 115-KL/HU, ngày 09/4/2019 của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 17 của Huyện ủy (khóa XIII) về tiếp tục “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước”; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 - Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Ban tiếp công dân huyện và tổ chức tiếp dân định kỳ tại các xã, thị trấn theo kế hoạch; chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết kịp thời các đơn thư tồn đọng và các đơn thư phát sinh trong tháng theo luật định; không để đơn thư vượt cấp; triển khai thực hiện các Thông báo Kết luận của Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy.

II. Về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh

1. Nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Ngành nông lâm nghiệp và các địa phương:

+ Tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy vụ Hè Thu đúng khung lịch thời vụ; chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại cho các loại cây màu; xây dựng phương án chống hạn vụ Hè Thu; rà soát, chuyển đổi những diện tích lúa thiếu nước sang trồng ngô và các cây màu khác. Chỉ đạo chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây cao su; thông báo lịch khai thác mủ cao su năm 2022.

+ Tiếp tục vận động nhân dân đăng ký thực hiện dự án trồng cam, chuối, dứa năm 2022; chỉ đạo các hộ dân sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGap; vận động Nhân dân đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu giao (tỷ lệ tiêm phòng phải trên 85%); triển khai Đề án chăn nuôi lợn tập trung, theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học.

+ Triển khai kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ; chỉ đạo nông dân trồng lại rừng sau khai thác, chú trọng việc xử lý thực bì trong mùa nắng nóng; tăng cường quản lý việc xử lý, không để xảy ra cháy rừng; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi chặt phá rừng, xâm lấn rừng; thường xuyên tuần tra, truy quét các điểm nóng về khai thác gỗ, tuần tra ngăn chặn vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép; kiểm tra, quản lý các trại nuôi nhốt động vật hoang dã và các nhà hàng kinh doanh, buôn bán động vật hoang dã; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đôn đốc các xã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chỉ đạo xây dựng NTM năm 2022. Hướng dẫn các địa phương triển khai rà soát, cập nhật dữ liệu kinh tế, xã hội về PCTT; kiểm tra các vật tư phương tiện phục vụ công tác PCTT các địa phương. Tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ vụ Hè Thu năm 2022.

2. Tài chính, ngân sách, công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thực hiện thu ngân sách đúng luật, kịp thời, chống thất thu. Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn; đôn đốc các đơn vị thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư quy định. Tiến hành thẩm tra, xét duyệt quyết toán ở các đơn vị dự toán và các xã, thị trấn. Thực hiện tiết kiệm chi, kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo hoạt động bộ máy hành chính địa phương.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

+ Hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, tìm kiếm thị trường; phối hợp các ngành, địa phương khảo sát, lập kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp đến năm 2025. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, an toàn thi công và công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn.

+ Duy trì, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; nắm thông tin, tình hình cung ứng, sức mua hàng hóa thiết yếu phục vụ đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tiếp tục triển khai Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2022; tăng cường vận động các doanh nghiệp, HTX, cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất tăng năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các địa phương đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xã theo tiêu chí nông thôn mới. Đôn đốc điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Khe Tre, Quy hoạch vùng huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn.

3. Tài nguyên môi trường

- Tập trung thực hiện hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông; tập trung thực hiện Kết luận số 270/KL-UBND và Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới năm 2022. Thẩm định hồ sơ đất đai: cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận; chuyển mục đích; thu hồi đất. Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn. Phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, quản lý chặt chẽ tài nguyên khoán sản trên địa bàn.

4. Lĩnh vực văn hóa xã hội

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo thực hiện hoàn thành hồ sơ, báo cáo tổng kết năm học 2021-2022. Quan tâm công tác trực bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học trong thời gian nghỉ hè. Thống kê số lượng học sinh bỏ học giữa chừng báo cáo về UBND huyện. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh, chọn và công bố sách giáo khoa theo quy định, chuẩn bị các điều kiện để triển khai vào năm học 2022-2023.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế tăng cường theo dõi công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Chân tay miệng, bệnh Thủy đậu, Bạch hầu; rà soát danh sách những đối tượng cần phải tiêm mũi tăng cường để đưa về các xã, thị trấn tiếp tục vận động Nhân dân đi tiêm. Theo dõi tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ; triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương.

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Tiếp tục triển khai công tác phối hợp tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Phối hợp với UBND xã Thượng Long tổ chức Khai giảng lớp truyền dạy các nhạc cụ truyền thống. Chuẩn bị công tác tổ chức hội thi gia đình hạnh phúc cấp huyện lần thứ V năm 2022; đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2019-2022.

- Phòng Lao động – TBXH: Tham mưu tổ chức tốt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2022. Phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện tốt các giải pháp, chinh sách giảm nghèo trên địa bàn; tuyên truyền, vận đông Nhân dân tham gia đi lao động nước ngoài để đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

- Phòng Dân tộc Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 09/7/2021 của UBND huyện về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030”. Tổng hợp nhu cầu vay vốn đối với các chương trình cho vay hỗ trợ theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời phối hợp với các ngành để triển khai thực hiện.

5. Lĩnh vực Nội chính

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục triển khai công tác giáo dục quốc phòng, an ninh địa phương năm 2022. Xây dựng văn kiện chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện gắn với diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường Miền trung năm 2022.

- Công an huyện đẩy mạnh thực hiện công tác, các biện pháp nhằm phòng ngừa đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng.

- Thanh Tra huyện ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 và việc thực hiện một số chính sách an sinh xã hội tại xã Hương Hữu. Khảo sát xây dựng kế hoạch Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí chi sự nghiệp, chi mục tiêu tại Trung tâm văn hóa Thông tin và thể thao huyện và Phòng Văn hóa và thông tin huyện. Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Thượng Quảng. Tiếp tục đôn đốc các Kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật và tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán.

- Phòng Tư pháp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Tiếp tục tiếp nhận và giải quyết kịp thời các hồ sơ về: Hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi thường nhà nước khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo đúng quy định.

- Phòng Nội vụ thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức năm 2022; thống nhất bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đã hết thời gian tập sự. Xây dựng Kế hoạch về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2022. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

III. Về dự thảo Báo cáo Kết luận số 115-KL/HU, ngày 09/4/2019 của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình số 17-CTr/HU của Huyện ủy (Khóa XIII) về “đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước”:

- Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp và các ngành liên quan thống nhất lại nội dung, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tế của huyện, sau đó gửi các thành viên Ủy ban nhân dân huyện tham gia góp ý trước trước khi trình thông qua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 4.040