Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 4
False 4718Ngày cập nhật 06/05/2022

Ngày 29/4/2022, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp định kỳ tháng 4 năm 2022. 

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe thông qua Dự thảo báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2021. Sau khi nghe ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

UBND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá chỉ đạo, điều hành tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2021. Đồng thời trong thời gian đến, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các ý kiến chỉ đạo, các phản ánh hiện trường của UBND tỉnh giao để giải quyết đảm bảo thời gian quy định; triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các văn bản của Trung ương, tỉnh.

 2. Tập trung chỉ đạo, điều hành tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVI và Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các Nghị quyết chuyên đề. Chuẩn bị nội dung thông qua Ban Chấp hành Huyện ủy, HĐND huyện để ra Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 huyện Nam Đông; Quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kết luận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 115-KL/HU, ngày 09/4/2019 của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 17 của Huyện ủy (Khóa XIII) về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước”.

3. Tăng cường sự phối hợp công tác giữa UBND huyện với HĐND, UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể nhân dân, với các cơ quan của Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn, góp phần triển khai tốt các chương trình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên UBND huyện bố trí thời gian hợp lý để đi kiểm tra thực tế cơ sở hàng tuần, chỉ đạo giải quyết các vấn đề quan trọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

4. Các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao đảm bảo chất lượng, quy trình và thời gian. Bám sát Chương trình công tác hàng tháng và năm của UBND huyên để tổ chức thực hiện. Các đơn vị chủ trì các Đề án, Quy hoạch, Kế hoạch,…chủ động phối hợp các ngành, địa phương liên quan để thực hiện đảm bảo.

5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Ban tiếp công dân huyện và tổ chức tiếp dân định kỳ tại các xã, thị trấn theo kế hoạch; chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết kịp thời các đơn thư tồn đọng và các đơn thư phát sinh trong tháng theo luật định; không để đơn thư vượt cấp.

II. Về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh

1. Nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Ngành nông lâm nghiệp và các địa phương:

+ Tập trung chỉ đạo nông dân chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây màu; tổ chức thăm đồng ước tính năng suất, sản lượng lúa và hoa màu vụ Đông Xuân; chỉ đạo nhân dân chuẩn bị giống, vật tư để gieo cấy vụ Hè Thu; xây dựng phương án chống hạn vụ Hè Thu; rà soát, chuyển đổi những diện tích lúa thiếu nước sang trồng Ngô và các cây màu khác.

+ Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương và nhân dân chăm sóc, cải tạo và nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2022; tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký trồng cam, chuối, dứa năm 2022 đạt chỉ tiêu, kế hoạch; đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm; theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn; đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2022 đạt chỉ tiêu giao; triển khai Đề án chăn nuôi lợn tập trung, theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học năm 2022 đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

+ Triển khai kế hoạch trồng rừng gỗ lớn năm 2022; triển khai thực hiện Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ; chỉ đạo nông dân trồng lại rừng sau khai thác; tăng cường quản lý việc xử lý, không để xảy ra cháy rừng; thường xuyên tuần tra, truy quét các điểm nóng về khai thác gỗ trái phép; kiểm tra, quản lý các trại nuôi nhốt động vật hoang dã và các nhà hàng kinh doanh, buôn bán động vật hoang dã; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022 theo bộ tiêu chí mới, theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

2. Tài chính, ngân sách, công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản

- Phòng Tài chính – Kế hoạch Thực hiện thu ngân sách đúng luật, kịp thời, chống thất thu. Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn, soát xét đôn đúc các đơn vị quyết toán năm 2021; đôn đốc các đơn vị thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB và sự nghiệp Chương trình MTQG và giảm nghèo bền vững năm 2022. Tiến hành thẩm tra, xét duyệt quyết toán ở các đơn vị dự toán và các xã, thị trấn. Thực hiện tiết kiệm chi, kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo hoạt động bộ máy hành chính địa phương.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

+ Duy trì việc nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của HĐND tỉnh đến năm 2025; phối hợp các ngành, địa phương khảo sát, lập kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp đến năm 2025. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, an toàn thi công và công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; đẩy mạnh công tác thanh quyết toán vốn đầu tư.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các địa phương đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xã theo tiêu chí nông thôn mới. Đôn đốc điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Khe Tre. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn. Quản lý trật tự đô thị ở trung tâm thị trấn (khu vực chợ Khe Tre), các điểm cấm dừng, cấm đổ xe, chỉnh trang mặt tiền khu vực chợ.

3. Tài nguyên môi trường

- Tập trung thực hiện hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông; tập trung thực hiện Kết luận số 270/KL-UBND và Chỉ thị 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn. Phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, quản lý chặt chẽ tài nguyên khoán sản trên địa bàn, đặc biệt là địa bàn xã Thượng Quảng.

4. Lĩnh vực văn hóa xã hội

- Phòng Giáo dục – Đào tạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022; xét hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình, kế hoạch đã xây dựng. Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2022-2023. Chỉ đạo tổng kết năm học, xây dựng phương án trực, bảo quản cơ sở vật chất, bàn giao học sinh cho địa phương trong thời gian nghỉ hè. Tổ chức gặp mặt học sinh khối 12 dự thi THPT Quốc gia năm 2022. Đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Trường Tiểu học, THCS Thị trấn Khe Tre giai đoạn 2021-2025.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế tăng cường theo dõi công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Chân tay miệng, bệnh Thủy đậu, Bạch hầu. Theo dõi tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ; triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội phát triển kinh tế ở địa phương.

- Phòng Văn hóa – Thông tin thực hiện tốt công tác tuyên truyền 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Văn hóa – Du lịch năm 2022. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV năm 2022 tại huyện. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện lần thứ VI năm 2022.

- Phòng Lao động – TBXH: Tổ chức tháng hành động An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ VI năm 2022. Phối hợp với các đơn vị, tuyên truyền để lao động tham gia đi làm việc có hợp đồng tại các nước.

- Phòng Dân tộc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 09/7/2021 về “phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030”.  Hàng năm bình chọn người có uy tín phải đảm bảo chất lương và rà soát đưa ra những người không có uy tín trong cộng đồng dân cư.

5. Lĩnh vực Nội chính

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục triển khai các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác dân quân tự vệ; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh địa phương năm 2022. Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện diễn tập trên địa bàn huyện năm 2022.

- Công an huyện đẩy mạnh thực hiện công tác, các biện pháp nhằm phòng ngừa đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5. Điều tra đối tượng phá rừng ở Thượng Long báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 10/5/2022.

- Thanh Tra huyện ban hành Kết luận thanh cuộc thanh tra đột xuất việc giao đất tại khu Tái định cư thôn Ka Tư, xã Hương Phú. Thanh tra việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 và việc thực hiện một số chính sách an sinh xã hội tại xã Hương Hữu. Tiếp tục đôn đốc các Kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật và tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán.

- Phòng Tư pháp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch. Tiếp tục tiếp nhận và giải quyết kịp thời các hồ sơ về: Hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi thường nhà nước khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo đúng quy định.

- Phòng Nội vụ Xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm (2019-2021) kết quả thực hiện Kết luận số 115-KL/HU ngày 09/4/2019 của Huyện ủy. Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức năm 2022; xây dựng Kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí, chức danh đối với công chức cấp xã. Tiếp nhận hồ sơ khen thưởng giáo dục; tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ nâng lương 6 tháng đầu năm 2022. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tham gia hội thi trực tuyến về cải cách hành chính.

6. Một số nội dung liên quan khác

- UBND xã Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Nhật, Hương Sơn kiểm tra và thường xuyên nhắc nhở người dân hạn chế đi ghe thuyền trên các thủy điện, hồ Tả Trạch, tai nạn ghe thuyền dễ xảy ra, rất nguy hiểm đến tính mạng.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực nghiêm túc các ngày Lễ 30/4 và 01/5 và báo cáo kết quả trực về UBND huyện theo quy định.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 639