Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban nhân dân huyện họp giao ban ngành nông nghiệp
False 20703Ngày cập nhật 06/05/2022

Ngày 27/4/2022, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp giao ban ngành nông nghiệp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

Tại cuộc họp, UBND huyện nghe Đồng chí Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện về sản xuất nông nghiệp đến ngày 26/4/2022 và các ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thời gian qua các ban, ngành, địa phương đã cơ bản phối hợp tốt để thực hiện sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022. Tuy nhiên, về thực hiện vẫn còn một số tồn tại hạn chế như số hộ đăng ký trồng Cam và cây có múi, trồng Chuối đặc sản và trồng Dứa chưa nhiều, diện tích đăng ký trồng còn ít so với Kế hoạch đề ra; việc thâm canh chăm sóc diện tích của các năm trước còn yếu. Để thực hiện tốt kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Chủ động kiểm tra, hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và UBND các xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp và Đề án số 04/DA-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện của huyện theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra; Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Phối hợp với UBND các xã tập trung chỉ đạo nông dân thu hoạch hoàn thành các diện tích lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, chuẩn bị vật tư, giống lúa xác nhận, vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch, hạn chế đốt rơm rạ trên đồng ruộng gây ra ô nhiễm môi trường; xử lý gốc rạ bằng các chế phẩm như Trichoderma, Vixura… để hạn chế ngộ độc hữu cơ và nguồn sinh vật gây hại; thực hiện “gặt đến đâu cày đến đó” để đảm bảo xuống giống đúng khung lịch thời vụ.

- Rà soát lại các vùng có khả năng trồng Cam và cây có múi, Chuối đặc sản và dứa Cayen của từng xã; chọn hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện về nhân lực và nguồn lực; Lập danh sách cụ thể các hộ có tiềm năng trồng Cam từ nay đến hết năm 2022 để tập trung tuyên truyền, vận động và tổ chức hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ các chính sách cho nhân dân theo đúng quy định.

- Phối hợp với các địa phương vận động nhân dân đămg ký trồng cây Cao Su để Phòng Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm DVNN làm việc với các đơn vị cung ứng giống.

- Hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân chăm sóc những diện tích Cam, Chuối, Dứa đã trồng của các năm trước đạt hiệu quả cao.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) theo định kỳ báo cáo của UBND huyện.

3. UBND các xã

- Tổ chức triển khai, thực hiện Đề án số 04/DA-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện về “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025” đảm bảo các chỉ tiêu đã đề ra theo đúng tiến độ.

- Chỉ đạo nông dân thu hoạch hoàn thành các diện tích lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022; tiến hành vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch, hạn chế đốt rơm rạ trên đồng ruộng gây ra ô nhiễm môi trường; xử lý gốc rạ bằng các chế phẩm như Trichoderma, Vixura… để hạn chế ngộ độc hữu cơ và nguồn sinh vật gây hại; chuẩn bị đầy đủ giống lúa xác nhận, vật tư, phân bón cho vụ Hè Thu năm 2022; thực hiện “gặt đến đâu cày đến đó” để đảm bảo xuống giống đúng theo khung lịch thời vụ.

- Tăng cường công tác kiểm tra các công trình kênh mương, thủy lợi, tổ chức nạo vét, khơi thông, khắc phục những nơi bị hư hỏng, điều tiết và tích trữ nguồn nước tưới hợp lý để chủ động nguồn nước tưới, chống hạn cho cây lúa và cây trồng khác; Rà soát các chân ruộng có khả năng thiếu nước vụ Hè Thu để chuyển đổi sang trồng ngô, đậu các loại và các cây ngắn ngày khác. Không gieo cấy lúa nước những diện tích đã xác định thiếu nước.

- Đối với cây sắn: Đôn đốc và kiểm tra, theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại; chỉ đạo nhân dân tiếp tục trồng để đạt chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao. Thực hiện tốt các nội dung Công văn số 354/UBND-NNPTNT ngày 21/3/2022 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh khảm lá sắn.

- Đối với cây ăn quả (đặc biệt cây cam, chuối, dứa): Chỉ đạo, hướng dẫn người dân tổ chức chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại, tưới nước cho các cây đã trồng. Thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục thực hiện trồng cam, chuối, dứa năm 2022 và Kế hoạch số 44/KH-UBNDngày 11/02/2022 của UBND huyện về chăm sóc, cải tạo, nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2022. Hoàn thành việc thống kê diện tích trồng cam, chuối, dứa, cau theo nội dung Công văn số 221/UBND-NNPTNT ngày 23/02/2022 của UBND huyện.

- Thực hiện vận động nhân dân trồng lại cây Cao Su, phối hợp với Trung tâm DVNN huyện để liên hệ các đơn vị cung cấp cây giống đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cho nhân dân.

- Đối với các loại cây trồng khác: Hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón phân, thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại để chủ động quản lý và phòng trừ trên diện hẹp.

- Tiếp tục chỉ đạo cán bộ thú y xã đẩy mạnh tiêm phòng cho gia súc, gia cầm theo Kế hoạch, đặc biệt là những thôn đang có tiến độ tiêm phòng thấp; phòng, chống các loại dịch bệnh; vận động nông dân sửa chữa chuồng trại; đẩy mạnh tái đàn lợn, đàn gia cầm theo hướng an toàn sinh học để tạo ra sản phẩm sạch phục vụ nhu cầu cho nhân dân.

- Tiếp tục chỉ đạo nông dân trồng lại rừng sau khai thác; tổ chức thực hiện chuyển hóa sang trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ rừng FSC; triển khai thực hiện Đề án làm giàu rừng và phát triển LSNG theo Kết luận số 266-KL/HU của Huyện ủy.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn XD NTM; đôn đốc các thôn đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chỉ đạo xây dựng NTM năm 2022.

- Tổ chức thực hiện thường xuyên về nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2022.

- Thực hiện phối hợp, theo dõi, đánh giá nhiệm vụ của cán bộ huyện tăng cường và báo cáo về UBND huyện.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) theo định kỳ báo cáo của UBND huyện.

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 355