Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông
False 12522Ngày cập nhật 29/04/2022
Bản đồ huyện Nam Đông

Ngày 18 tháng 4 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 47/TB-UBND công khai lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông

3. Thời gian công khai: 30 ngày kể từ ngày thông báo này được ban hành.

4. Tiếp nhận ý kiến góp ý: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông;

- Điện thoại: 0234.3875513;

- Email: tnmt.namdong@thuathienhue.gov.vn.

 

Thực hiện Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;

Thực hiện Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND huyện đã triển khai thực hiện dự án lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông đến nay đã hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ.

Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đảm bảo tính dân chủ, công khai theo đúng quy định. UBND huyện công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với dự thảo lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ gồm:

- Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông;

- Các công trình, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch giai đoạn 2021-2030;

- Dự thảo các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất.

2. Phương thức công khai:

- Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được niêm yết công khai tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: www.namdong.thuathienhue.gov.vn

3. Thời gian công khai: 30 ngày kể từ ngày thông báo này được ban hành.

4. Tiếp nhận ý kiến góp ý: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông;

- Điện thoại: 0234.3875513;

- Email: tnmt.namdong@thuathienhue.gov.vn.

Nội dung các văn bản liên quan đến lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo file đính kèm.

Trên đây là Thông báo công khai về việc lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến vào bản dự thảo./.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng TN&MT huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.104.542
Truy cập hiện tại 3.828