Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND huyện ban hành Quyết định thành lập ban chỉ đạo
False 12253Ngày cập nhật 10/09/2021

Ngày 08/9/2021 UBND huyện ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2030

Theo đó để thực hiện tốt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2030 bao gồm:

1. Trưởng ban: Ông Dương Thanh Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Lê Minh Hòa, Trưởng phòng Dân tộc.

3. Phó Trưởng ban: Ông Lê Phú Thưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

4. Các Ủy viên:

- Ông Phạm Tấn Son, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;

- Ông Lại Quốc Trình, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

- Ông Trần Đình Toản, Trưởng phòng Nội vụ huyện;

- Ông Lê Nhữ Sửu, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

- Ông Nguyễn Hữu Ánh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;

- Ông Trần Hoàng, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện;

- Ông Võ Phước Hóa, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện;

- Ông Phạm Tấn Sanh, Trưởng phòng Tư pháp huyện;

- Ông Cao Bé, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng khu vực huyện;

- Ông Hoàng Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện;

- Ông Lê Thanh Hải, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- Ông Nguyễn Hoàng Kiên, Phó Trưởng Công an huyện;

- Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện;

- Ông Hồ Thanh Nghi, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn;

- Ông Hồ Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộ;

- Ông Hoàng Trung Nam, Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật;

- Ông Huỳnh Minh Tròn, Chủ tịch UBND xã Hương Hữu;

- Ông Lê Minh Khánh, Chủ tịch UBND xã Thượng Long;

- Ông Đinh Hồng Lam, Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng.

Mời các ông, bà sau đây tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo:

- Ông Hoàng Minh Tứ, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện;

- Bà Hồ Thị Hằng, Bí thư Huyện Đoàn;

- Ông  Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;

- Bà Hồ Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện;

- Ông Hồ Sỹ Tân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo có chức năng giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện (gọi tắt là Chương trình).

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

a) Nghiên cứu, đề xuất với UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện hiệu quả Chương trình trên địa bàn huyện.

b) Giúp Chủ tịch UBND huyện điều phối hoạt động giữa các phòng, ban, ngành cấp huyện và các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình.

c) Giúp Chủ tịch UBND huyện đôn đốc các phòng, ban, ngành cấp huyện và các xã vùng đồng bào DTTS trong việc hướng dẫn, quản lý, điều hành Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

2. Phòng Dân tộc là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực được sử dụng con dấu nơi cơ quan công tác để điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Phòng Dân tộc huyện (Cơ quan thường trực) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

5. Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc để tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình theo đề nghị của Cơ quan thường trực.

Tập tin đính kèm:
Phòng Dân tộc huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.120.185
Truy cập hiện tại 126