Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Ngày 07/9/2021 huyện Nam Đông công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021
False 15138Ngày cập nhật 08/09/2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

sự nghiệp giáo dục huyện Nam Đông năm 2021

 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021;

Trên cơ sở Báo cáo số 11/BC-HĐTD ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng đối với các thí sinh dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 như sau:

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2: 85 thí sinh, trong đó:

+ Số thí sinh tham dự thi vòng 2: 79 thí sinh;

+ Số thí sinh không dự thi vòng 2: 06 thí sinh;

- Số thí sinh trúng tuyển: 33 thí sinh;

- Số thí sinh không trúng tuyển: 46 thí sinh.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao trách nhiệm Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai kết quả tuyển dụng; hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Điều 3. Giao trách nhiệm Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện ban hành quyết định tuyển dụng; hướng dẫn các trường học có chỉ tiêu tuyển dụng thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức theo quy định; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu UBND huyện bố trí số lượng thí sinh trúng tuyển cho các trường học đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế đã được phân bổ.

Điều 4. Giao trách nhiệm Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn viên chức trúng tuyển nhận nhiệm vụ, hướng dẫn các trường học phân công công việc viên chức trúng tuyển theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 7.425