Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

V/v trả lời về điều chỉnh công trình Đường khu quy hoạch Hà An - Đa Phú, xã Hương Phú
False 16667Ngày cập nhật 11/09/2021

V/v trả lời về điều chỉnh công trình Đường khu quy hoạch Hà An - Đa Phú, xã Hương Phú

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Tờ trình số 419/TTr-UBND ngày 24/8/2021 của UBND xã Hương Phú về việc xin điều chỉnh tuyến Đường khu quy hoạch Hà An - Đa Phú, xã Hương Phú; vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Công trình Đường khu quy hoạch Hà An - Đa Phú, xã Hương Phú được HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/10/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường khu quy hoạch Hà An – Đa Phú, xã Hương Phú; Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường khu quy hoạch Hà An - Đa Phú, xã Hương Phú. Theo báo cáo của UBND xã Hương Phú thì công trình có phương án thiết kế đi qua lô đất của ông Trần Đình Long, phạm vi ảnh hưởng 253,4m2 diện tích đất nông nghiệp; chủ đầu tư đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để tiến hành thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng theo đúng quy định hiện hành. Đến nay, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Đường khu quy hoạch Hà An - Đa Phú, xã Hương Phú. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã 03 lần mời ông Trần Đình Long đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất theo giá trị đã được phê duyệt nhưng ông Trần Đình Long không nhận tiền; UBND xã Hương Phú cũng đã nhiều lần tổ chức vận động nhưng ông Trần Đình Long không đồng ý thực hiện theo chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng công trình. Do đó, hiện nay công trình nói trên không thể khởi công xây dựng được do không thực hiện được công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng.

Sau khi kiểm tra, rà soát, UBND huyện xét thấy việc đề nghị điều chỉnh hướng tuyến và quy mô xây dựng công trình Đường khu quy hoạch Hà An - Đa Phú, xã Hương Phú của UBND xã Hương Phú là cần thiết, không làm thay đổi mục tiêu đầu tư của công trình là nhằm phục vụ nhu cầu giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực thôn Hà An, thôn Đa Phú, nâng cao đời sống kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Vì vậy, để triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh công trình Đường khu quy hoạch Hà An – Đa Phú, xã Hương Phú đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng; yêu cầu UBND xã Hương Phú tổ chức họp dân trên địa bàn để lấy ý kiến về hướng tuyến, quy mô và phương án điều chỉnh đảm bảo phù hợp với các quy hoạch liên quan; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình nói trên trình cơ quan chuyên môn cấp huyện thẩm định, UBND huyện thống nhất để báo cáo HĐND huyện xem xét, thông qua.

Đề nghị UBND xã Hương Phú khẩn trương triển khai thực hiện./.

Phan Phú Lộc - Phòng Tài chính - KH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.118.226
Truy cập hiện tại 9.174