Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
False 9085Ngày cập nhật 02/09/2021

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND về Quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một số nội dung quy định Phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị quyết này quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm: Phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

2. Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị quyết này bao gồm tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật chuyên ngành về thủy lợi và pháp luật có liên quan.

3. Các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không nêu trong Nghị quyết này thì thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thủy lợi, Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP  ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành cấp huyện.

5. Tổ chức, cá nhân khác liên quan.

Điều 3. Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các hồ chứa nước, công trình thủy lợi liên huyện và các loại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.

2. Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành cấp huyện được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn cấp huyện (trừ tài sản tại khoản 1 điều này).

Điều 4. Thẩm quyền phê duyệt Đề án, giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án, giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc tỉnh quản lý, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Đề án, giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, trên cơ sở đề nghị của Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành cấp huyện sau khi lấy ý kiến thẩm định của Phòng Tài chính kế hoạch.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (bao gồm tài sản đang cho thuê) thuộc cấp tỉnh quản lý, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (bao gồm tài sản đang cho thuê) thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, trên cơ sở đề nghị của Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành cấp huyện.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các trường hợp:

a) Điều chuyển giữa các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;

b) Điều chuyển giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Điều chuyển giữa các Ủy ban nhân dân cấp huyện khi có thay đổi về địa giới hành chính.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, trừ trường hợp quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 1 Điều này.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

a) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn liền với đất, mặt nước thuộc phạm quản lý của địa phương.

b) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi khác thuộc cấp tỉnh quản lý.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi khác (trừ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn liền với đất, mặt nước) thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trên cơ sở đề nghị của Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành cấp huyện.

Điều 8. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng có kết hợp sử dụng vật tư, kết cấu từ thanh lý để phục vụ bảo trì tài sản hoặc điều chuyển cho đơn vị khác sử dụng quản lý.

2. Cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thuộc cấp tỉnh quản lý trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thuộc cấp huyện quản lý trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 9. Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc cấp huyện quản lý trên cơ sở đề nghị của Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành cấp huyện"

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2021./.

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 35