Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2021
False 8218Ngày cập nhật 30/08/2021

Năm 2020, dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế có những khó khăn, thách thức, tình hình thiên tai và dịch bệnh xảy ra liên tục, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến các mặt đời sống kinh tế - xã hội huyện nhà; các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, vận tải… đều  phải ngừng hoạt động kinh doanh kéo dài. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành; sự nỗ lực phấn đấu tích cực của đội ngũ làm công tác thu thuế đã góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 31/12/2020 là 38.997 triệu đồng, đạt 156% so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao và bằng 92% so với thực hiện năm 2019.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quản lý thu như: một số nguồn thu phát sinh chưa quản lý, khai thác tốt; ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán qua tổ chức Bưu điện huyện còn nhiều khó khăn, thời gian dành cho công tác thu hạn chế; một số xã, thị trấn chưa quan tâm đúng mức về công tác thuế, chưa có sự phối hợp đồng bộ với cơ quan thuế trong việc quản lý, xử lý nợ đọng thuế, khai thác mọi nguồn thu phát sinh. Dự báo thu NSNN thời gian đến vẫn còn nhiều khó khăn, diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp và thời tiết rất khó lường sẽ tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND 17/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn, Bưu điện huyện Nam Đông triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các xã, thị trấn.

- Bám sát dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đã được phân bổ, phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc-Nam Đông tăng cường công tác quản lý và khai thác tốt mọi nguồn thu từ lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế tài nguyên, thuế xây dựng nhà tư nhân, phí - lệ phí, các khoản thu tại xã và thu khác ngân sách, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán được giao; rà soát lại các khoản thu còn thất thu, nợ đọng thuế, các nguồn thu chưa khai thác hết để có biện pháp quản lý thuế, thu nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền và thu dứt điểm lệ phí Môn bài trong tháng 01 năm 2021 trước tết Nguyên đán Tân Sửu.

- Quản lý và sử dụng biên lai thu do cơ quan Tài chính - Thuế phát hành đúng quy định, nghiêm cấm việc sử dụng các loại chứng từ thu không hợp lệ, theo dõi ngoài, chậm nộp vào ngân sách. Mọi khoản thu ngân sách phải nộp vào Kho bạc nhà nước theo chế độ quy định.

2. Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện: Phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho Chi cục Thuế về tình hình đầu tư, xây dựng để khai thác tốt mọi nguồn thu vãng lại phát sinh trên địa bàn; thực hiện khấu trừ tại nguồn đối với số tiền nợ thuế của các đơn vị xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước trước khi chủ đầu tư chuyển thanh toán. Triển khai công tác quy hoạch quỹ đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã, thị trấn đã có quy hoạch được phê duyệt. Quản lý chặt chẽ quỹ đất tại các xã, thị trấn; tăng cường phối hợp quản lý, chống thất thu về chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn theo Đề án của UBND tỉnh đã phê duyệt để tăng thu ngân sách.

3. Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc-Nam Đông.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ; đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử đạt 100% số doanh nghiệp quản lý; tổ chức đối thoại doanh nghiệp, tập huấn, hướng dẫn, phổ biến các chính sách pháp luật về thuế sửa đổi, bổ sung mới trong năm 2021.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án chống thất thu thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt. Thực hiện công tác kiểm tra các doanh nghiệp đúng kế hoạch, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách pháp luật thuế, vi phạm việc tự in, đặt in, phát hành thông báo và sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khoán thuế.

- Tăng cường công tác quản lý khai thác các nguồn thu vãng lại ngoại tỉnh, thuế tài nguyên, các hoạt động kinh doanh dịch vụ, vận tải, xây dựng nhà tư nhân; công tác chống gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn không đăng ký thuế, kê khai nộp thuế.

- Đẩy mạnh công tác xử lý nợ đọng thuế, kiên quyết cưỡng chế nợ thuế đối với những trường hợp dây dưa, trì hoãn để thu hồi các khoản nợ thuế. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai công tác chống thất thu, cưỡng chế nợ thuế một cách quyết liệt ngay từ đầu năm. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phối hợp giữa Chi cục Thuế - Công an huyện về phòng chống hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế.

- Đôn đốc các đơn vị chi trả thu nhập, cá nhân người làm công hưởng lương thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020. Kiểm tra quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các đơn vị chi trả và cá nhân để chấn chỉnh, xử lý vi phạm, thu nộp tiền thuế kịp thời vào ngân sách. Thực hiện hoàn thuế kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người làm công hưởng lương.

- Tiếp tục thực hiện công tác uỷ nhiệm thu thuế hộ kinh doanh khoán thuế cho Bưu điện huyện Nam Đông ngay từ đầu năm, để nâng cao trách nhiệm và chủ động trong việc quản lý, điều hành chỉ đạo thu thuế đến hộ kinh doanh.

4. Công an huyện: Tổ chức điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế; phối hợp với cơ quan thuế trong công tác chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh mua-bán hóa đơn, hoạt động kinh doanh vận tải trái phép, dây dưa nợ đọng thuế, chuyển nhượng bất động sản; phối hợp điều tra thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định và kiến nghị khởi tố đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi khi cơ quan thuế chuyển hồ sơ theo quy định của pháp luật.

5. Bưu điện huyện Nam Đông: Tổ chức thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn, bố trí nhân lực, thời gian đầy đủ đảm bảo thu, nộp kịp thời các khoản thu được ủy nhiệm thu vào ngân sách; theo dõi thu - nộp của từng hộ kinh doanh và in chứng từ thu-nộp hàng tháng, quý chính xác, đúng thời gian; thực hiện báo cáo hóa đơn, chứng từ qua mạng theo quy định. Thực hiện in chứng từ thu và thu dứt điểm lệ phí Môn bài trong tháng 01 năm 2021 theo quy định  

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn có thu phí, lệ phí thực hiện quản lý tốt các nguồn thu; rà soát, quyết toán thu, chi đúng quy định về thẩm quyền, mức thu. Những trường hợp vi phạm phải thu hồi ngay vào ngân sách nhà nước và xử lý theo qui định của pháp luật.

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phòng Tư pháp: Tổ chức và phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc-Nam Đông, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền các văn bản, pháp luật về thuế để mọi tổ chức, cá nhân hiểu và tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị, các ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 4.806