Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về thực hiện đầu tư công năm 2021
False 5619Ngày cập nhật 30/08/2021

Triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chủ động điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh; Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2021 và các Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, triển khai Luật Đầu tư công,... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Khe Tre, các chủ đầu tư thực hiện những nội dung như sau:

1. Quản lý việc triển khai, thực hiện dự án:

a) Ngay sau khi được bố trí vốn, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, liên hệ với Phòng Tài chính – Kế hoạch để chuyển dự toán vào hệ thống TABMIS.

b) Các cơ quan, ban ngành tăng cường công tác quản lý, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021. Các đơn vị chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Nghị định hướng dẫn có liên quan.

c) Các chủ đầu tư và chính quyền địa phương theo thẩm quyền tổ chức lập và phê duyệt phương án, kế hoạch, tiến hành giải phóng mặt bằng trong quý I năm 2021 đảm bảo điều kiện thi công cho các gói thầu, dự án; tăng cường công tác phối hợp, có giải pháp gỡ khó khăn, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực cho các đơn vị chức năng để đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án.

d) Cơ quan tham mưu chỉ được trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu khởi công mới sau khi đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi gói thầu.

đ) Các dự án muốn sử dụng chi phí dự phòng phải xin ý kiến của cơ quan quyết định đầu tư.

e) Việc điều chỉnh dự án chỉ được thực hiện đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Đầu tư công và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách cấp mình để thực hiện.

g) Các Phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án, tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, thực hiện cơ chế xử lý hồ sơ một cửa đảm bảo đúng thời gian theo quy định của Trung tâm hành chính công cấp huyện, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các chủ đầu tư. Rút ngắn ít nhất 30% thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt liên quan dự án đầu tư công so với hiện nay (tập trung vào các khâu, các thủ tục có tần suất xuất hiện lớn, thời gian dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án).

h) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực; tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thi công, làm tốt công tác vệ sinh môi trường (cả trong và ngoài công trình) đảm bảo tiêu chí “xanh - sạch - sáng”; các dự án phải thực hiện theo mức kế hoạch vốn đã giao; tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Kết quả giải ngân của các chủ đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của lãnh đạo đơn vị.

2. Công tác đấu thầu qua mạng:

a) Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo yêu cầu theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện căn cứ quy mô dự án được giao làm chủ đầu tư, lập danh mục dự án thực hiện đấu thầu qua mạng theo tiêu chí quy định thực hiện đấu thầu qua mạng (phải xác định từ đầu để khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu có cơ sở xây dựng) để triển khai, đồng thời gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, theo dõi trước ngày 31/01/2021.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

b) Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện phê duyệt các gói thầu phải đấu thầu qua mạng, đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt 100% về số lượng gói thầu; báo cáo UBND huyện danh mục tổng hợp các gói thầu đấu thầu qua mạng trên địa bàn huyện trước ngày 15/2/2021.

c) Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre, các xã phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các dự án do mình quyết định đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt 100% về số lượng gói thầu.

d) Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre, các xã; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc không thực hiện đảm bảo tỷ lệ các gói thầu thực hiện lựa chọn qua mạng theo quy định, đồng thời, nghiêm túc thực hiện công tác đăng tải thông tin mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và trang thông tin mời thầu của tỉnh tại địa chỉ http://dauthau.thuathienhue.gov.vn.

đ) Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lựa chọn qua mạng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng của huyện đạt chỉ tiêu quy định, định kỳ hàng quý báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện.

3. Quản lý việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn và quy định của Nhà nước:

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các công việc sau:

a) Căn cứ kế hoạch vốn được giao, thực hiện đăng ký giải ngân nguồn vốn đầu tư theo mốc tháng, quý gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp báo cáo UBND huyện.

b) Tập trung giải ngân theo các mốc thời gian như sau:

- Đối với các dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2021, đến ngày 30/6/2021 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn năm 2021, đến 15/12/2021 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021.

- Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2021, đến ngày 30/6/2021 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2021 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2021, đến 31/12/2021 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021.

- Các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 (cả chuyển tiếp và khởi công mới) đến ngày 30/6/2021 chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định trên, UBND huyện dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc chuyển vốn cho các dự án khác.

c) Đối với các dự án hoàn ứng, các dự án đã quyết toán và các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 được bố trí kế hoạch vốn năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021, Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hoàn ứng và thanh toán trước 31/3/2021. Sau thời điểm trên, UBND huyện dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc kéo dài thủ tục hoàn ứng và thanh toán, làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung của huyện.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Phòng Tài chính – Kế hoạch: Triển khai phổ biến nội dung Chỉ thị này đến các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư; chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo UBND huyện tình hình thực hiện định kỳ hàng quý, năm.

b) Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tổ chức đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong công tác đầu tư công.

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre, các xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Quá trình triển khai, thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan tham mưu, quản lý đầu tư công để được hướng dẫn, xử lý hoặc tham mưu UBND huyện giải quyết./.

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.103.906
Truy cập hiện tại 3.499