Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
False 9249Ngày cập nhật 30/08/2021

Thực hiện Công văn số 7661/UBND-XDCB ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND huyện đã có Công văn số 1158/UBND-TCKH ngày 30/8/2021 để triển khai thực hiện đến các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 7661/UBND-XDCB ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Khe Tre, các chủ đầu tư thực hiện những nội dung như sau:

1. Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với đảm báo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu: “Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 100% kế hoạch vốn được giao từ đầu năm; trong đó đến hết Quý III/2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch”.

2. Nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tại Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện và các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh, huyện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của người đứng đầu và tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tập trung hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm. UBND cấp xã tập trung hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.

4. Các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án; tạo điều kiện tối đa giải quyết nhanh thủ tục cho các chủ đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt liên quan dự án đầu tư công.

- Nghiên cứu, rà soát để đề xuất các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, thủ tục hành chính có liên quan đến các quy trình, thủ tục đầu tư công; về xây dựng, tài nguyên, đất đai để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vị phạm; kịp thời cập nhật, báo cáo giá vật liệu xây dựng theo yêu cầu của Sở Xây dựng theo quy định.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo, điều hành đảm bảo yêu cầu, tiến độ thực hiện.

- Rà  soát, tham mưu việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài.

- Thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư của các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư theo Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện.

6. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công văn này; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Quá trình triển khai, thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các cơ quan có liến quan để được hướng dẫn, xử lý hoặc tham mưu UBND huyện giải quyết theo quy định.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư được biết, nghiêm túc thực hiện./.

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 4.556