Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện về việc giao chỉ tiêu tham gia BHXH tự nguyện và BHYT năm 2021 và triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021
False 18098Ngày cập nhật 27/06/2021

Ngày 17/6/2021 tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu tham gia BHXH tự nguyện và BHYT năm 2021 và triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Phòng Dân tộc; Phòng Y tế; Bảo hiểm xã hội; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Huyện đoàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đại diện nhân viên Đại lý thu UBND các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện là cơ quan thường trực báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu tham gia BHXH tự nguyện và BHYT năm 2021 và triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

Trước hết biểu dương những nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp đặc biệt là các Đại lý thu, nhân viên Đại lý thu các xã, thị trấn. Đồng thời chia sẽ những khó khăn nhất là trong việc khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, do đặc thù của huyện miền núi, trình độ dân trí còn hạn chế, đời sống của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên một số đại lý thu, nhân viên đại lý thu chưa quan tâm đúng mức đến công tác đôn đốc, theo dõi hướng dẫn người tham gia tiếp tục đóng khi đến hạn, tình trạng người tham gia không tiếp tục tham gia do một số nguyên nhân chủ quan vẫn còn diễn ra ở một số xã, thị trấn; Công tác phát triển người tham gia mới trong năm 2021 của một số xã còn quá thấp so với chỉ tiêu kế hoạch giao,…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, đồng thời để đạt chỉ tiêu về BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, UBND huyện đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Bảo hiểm xã hội: Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết của của Trung ương, Chương trình hành động của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đối với chính sách BHXH, BHYT; nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND huyện để có hướng chỉ đạo; tổ chức theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo chỉ tiêu kế hoạch giao (cụ thể năm 2021 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 92%, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 22-24%); kịp thời tổng hợp báo cáo UBND huyện để theo dõi chỉ đạo. 

2. Phòng Y tế: Tăng cường tham mưu UBND huyện về công tác quản lý nhà nước về BHYT; hướng dẫn ngành y tế đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp lợi dụng BHYT để khám chữa bệnh không đúng quy định; phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT, thực hiện các giải pháp tăng số người tham gia BHYT theo lộ trình và theo chỉ tiêu kế hoạch giao hằng năm.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tăng cường tham mưu UBND huyện công tác quản lý Nhà nước về lao động, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Tổ chức rà soát, thẩm định, phê duyệt hồ sơ danh sách các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng do đơn vị quản lý gửi cơ quan BHXH huyện cấp thẻ kịp thời, đúng quy định.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với BHXH huyện tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về mục đích, ý nghĩa, nghĩa vụ và quyền lợi của học sinh khi tham gia BHYT; phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường học đặc biệt là các trường hết hưởng chính sách BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nắm rõ số lượng học sinh giảm thẻ để thông báo và tổ chức thu BHYT học sinh nhằm đảm bảo cho học sinh có thẻ BHYT để được chăm sóc sức khỏe và đảm bảo 100% học sinh đều có thẻ BHYT.

5. Phòng Dân tộc: Phối hợp với các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể để kịp thời thông báo rộng rãi cho người dân biết các chính sách an sinh xã hội không còn thụ hướng theo Quyết định số 861/QĐ-TTg để người dân được biết và thực hiện đúng theo quy định. Tổng hợp số người dân bị cắt giảm BHYT của các xã ; Hương Sơn, Thượng Lộ, Thượng Quảng, Thượng Nhật báo cáo UBND huyện trước ngày 30/6/2021.

6. Đề nghị Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với mỗi một người dân và đối với toàn xã hội.

7. UBND các xã, thị trấn

- Căn cứ kế hoạch giao, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền, đưa ra giải pháp hiệu quả thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2021. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu bao phủ BHYT, số người tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương mình quản lý.

- Kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của xã, thị trấn, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhất là các Hội, Đoàn thể đảm bảo tất cả đoàn viên, Hội viên của tổ chức mình phải tham gia và vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

- Chỉ đạo nhân viên Đại lý thu tiến hành triển khai thực hiện việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo chỉ tiêu đã được UBND huyện giao năm 2021. Đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể và cơ quan BHXH, Bưu điện huyện để vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình.

- Kịp thời chỉ đạo tiến hành rà soát nắm rõ và chắc số đối tượng đã được hỗ trợ BHYT như người nghèo, đối tượng chính sách... còn lại số không được Nhà nước hỗ trợ thì phải tăng cường nhiều biện pháp để tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT liên tục nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân trong tháng 7 năm 2021 khi hết hạn thẻ theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là 4 xã gồm: Hương Sơn, Thượng Quảng, Thượng Nhật, Thượng Lộ đảm bảo hoàn thành và phải đạt tỷ lệ trên 85% người dân tham gia BHYT (theo tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới).

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 6.290