Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai hỗ trợ thủ tục đầu tư xây dựng dự án Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế
False 15781Ngày cập nhật 30/05/2021

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch về triển khai hỗ trợ thủ tục đầu tư xây dựng dự án Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế (Thành phố truyền thông thông minh) thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

I. Mục đích, yêu cầu                                                            

1. Mục đích

- Kịp thời giải quyết các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế (Thành phố truyền thông thông minh) thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khởi công xây dựng dự án trong tháng 02 năm 2022.

- Giải quyết, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án (nếu có).

2. Yêu cầu

- Việc đề xuất tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định liên quan đến các thủ tục tục đầu tư, xây dựng, đất đai,… cho nhà đầu tư phải nhanh chóng, kịp thời và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

- Các Sở, ngành, địa phương và Bộ phận giúp việc Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh được giao nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

II. Nội dung thực hiện

1. Nội dung chung

Rà soát các thủ tục tham mưu cho UBND tỉnh về thống nhất chủ trương thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các thủ tục liên quan khác để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án.

2. Nội dung cụ thể: theo kế hoạch hỗ trợ thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế (Thành phố truyền thông thông minh) thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

STT

Tên công việc

Thời gian hoàn thành

 (tối đa)

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kết quả

thực hiện

I

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

1

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

Đã hoàn thành

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nhà đầu tư

Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 26/4/2021

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đã hoàn thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhà đầu tư

Giấy CNĐKĐT cấp ngày 26/04/2021

3

 Thành lập Doanh nghiệp thực hiện dự án

1/6/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhà đầu tư

Cấp GCNĐKKD

II

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

II.1

Lập, trình thẩm định phê duyệt QHCT (tỷ lệ 1/500) dự án

1

Lập và trình nhiệm vụ điều chỉnh QHCT (1/500)

15/6/2021

Nhà đầu tư

Sở Xây dựng

Báo cáo nhiệm vụ

2

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan liên quan về nhiệm vụ QHCT (1/500)

15/7/2021

Nhà đầu tư

UBND cấp huyện

Thông báo

3

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập QHCT (1/500)

29/7/2021

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định UBND tỉnh

4

Lập và trình Quy hoạch chi tiết (1/500)

 

30/8/2021

Nhà đầu tư

Sở Xây dựng

UBND tỉnh

5

Nộp hồ sơ đề nghị góp ý thiết kế về PCCC tại giai đoạn Quy hoạch chi tiết

30/8/2021

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch

Hồ sơ

6

Góp ý thiết kế về PCCC tại giai đoạn Quy hoạch chi tiết

Không quá 5 ngày làm việc

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh

 

Văn bản góp ý thiết kế về PCCC tại giai đoạn Quy hoạch chi tiết.

7

Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết (1/500)

30/9/2021

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định UBND tỉnh

II.2

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án

1

Nộp hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa

15/6/2021

Nhà đầu tư, UBND cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tờ trình

2

Thẩm định trình UBND tỉnh xin chuyển mục đích sử dụng đất lúa

25/6/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan khác

Tờ trình

3

Trình Thủ tướng chính phủ xin chuyển mục đích sử dụng đất lúa

30/6/2021

UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tờ trình

4

Thẩm đinh, phê duyệt hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa

30/7/2021

Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

Sở Tài nguyên và Môi trường và Nhà đầu tư

Văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa

5

Thực hiện bồi thường GPMB

4 tháng

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy

Nhà đầu tư

Biên bản bàn giao đất giữa tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB và các cá nhân, tổ chức có liên quan

6

Hoàn thành GPMB

30/11/2021

UBND thị xã Hương Thủy

Nhà đầu tư

Văn bản xác nhận hoàn thành bồi thường GPMB

II.3

Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

1

Lập và nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường

30/9/2021

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn ĐTM

Hồ sơ báo cáo ĐTM

2

Thẩm định và phê duyệt đánh giá tác động môi trường

15/10/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nhà đầu tư, Đơn vị tư vấn ĐTM

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM

3

Lập và nộp hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

19/10/2021

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn thiết kế

Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

4

Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở (Báo cáo nghiên cứu khả thi) về phòng cháy chữa cháy

Tối đa 10 ngày làm việc, 29/10/2021

Thẩm quyền Bộ Công an

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh

 

5

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

45 ngày làm việc

Thẩm quyền Bộ Xây dựng

Sở Xây dựng, nhà đầu tư

Văn bản thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của  Bộ Xây dựng

6

Lập hồ sơ thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở

30/12/2021

Nhà đầu tư

Sở Xây dựng

Hồ sơ

7

Nộp hồ sơ thiết kế kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

30/12/2021

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn thiết kế

Hồ sơ góp ý về giải pháp PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở

8

Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

Tối đa 18 ngày làm việc

Thẩm quyền của Bộ Công an

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh

Văn bản góp ý giải pháp về PCCC đối với báo cáo nghiên cứu khả thi

9

Phê duyệt thiết xây dựng sau thiết kế cơ sở (Bản vẽ thi công)

18/01/2022

Nhà đầu tư

 

Quyết định của nhà đầu tư

10

Thực hiện thủ tục ký quỹ đầu tư theo quy định

01/12/2021

Nhà đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn bản xác nhận việc ký quỹ

IV

Thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cp phép xây dựng.

1

Lập phương án sử dụng tầng đất mặt

30/11/2021

Nhà đầu tư

UBND cấp huyện

Phương án

2

Nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất

06/12/2021

Nhà đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hồ sơ

3

Tham mưu UBND tỉnh cho thuê đất

20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trước ngày 27/12/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nhà đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định thu hồi và cho thuê đất của UBND tỉnh

4

Bàn giao đất trên thực địa

5 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định cho thuê đất, trước ngày 4/1/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan, nhà đầu tư

Biên bản bàn giao đất

5

Xác định và trình phê duyệt giá đất cụ thể khu đất dự án

45 ngày từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trước ngày 21/02/2022 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, UBND tỉnh

Quyết định phê duyệt giá đất của UBND tỉnh

6

Thông báo số thu tiền thuê đất

25/02/2022

Cục Thuế tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo

7

Ký hợp đồng thuê đất

02/03/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường và Nhà đầu tư

 

Hợp đồng thuê đất

8

Nộp tiền thuê đất, nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

04/03/2022

Nhà đầu tư

Cơ quan thuế, Sở Tài chính

 

9

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trước ngày

14/03/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

10

Nộp hồ sơ cấp phép xây dựng

18/01/2022

Nhà đầu tư

 

Hồ sơ

11

Cấp phép xây dựng

28/01/2022

Sở Xây dựng

 

Giấy phép

xây dựng

12

Khởi công xây dựng

02/2022

Nhà đầu tư

 

 

 

 

*Ghi chú

- Thời gian giải quyết trên đây đã bao gồm thời gian nghỉ làm việc theo quy định (Thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết)

- Trong Kế hoạch đã có tính đến một số công việc được tiến hành đồng thời.

 

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.998.250
Truy cập hiện tại 3.929