Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Xuân hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
False 6659Ngày cập nhật 19/04/2021

Xã Hương Xuân là xã mới được thành lập vào tháng 01 năm 2020 trên cơ sở sáp nhập từ hai xã Hương Hòa và xã Hương Giang theo Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng diện tích đất tự nhiên hiện nay là 18.844,58 ha, sau khi sáp nhập xã có 8 thôn với dân số hiện có 1.165 hộ/ 4.631 khẩu.

Về vị trí địa lý: xã Hương Xuân có vị trí địa lý khá thuận lợi trong việc giao thương với các xã trên địa bàn huyện với vị trí:

Phía Nam giáp với xã Hương Hữu và xã Thượng Nhật.

Phía Tây giáp với xã Hương Sơn.

Phía Bắc giáp với xã Hương Phú.

Phía Đông giáp với Thị trấn Khe Tre và xã Thượng Lộ.

Với tuyến đường 14B chạy dọc theo địa bàn xã, đây là một vị trí rất thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, là một trong những xã trung tâm của huyện Nam Đông.

Là 02 xã đầu tiên của huyện Nam Đông được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới với sự quan tâm của cấp trên về đầu tư cơ sở hạ tầng, sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Chính quyền địa phương, sự phối, kết hợp giữa Mặt trận và các đoàn thể và sự nỗ lực của toàn thể nhân dân trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả cao trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới. Tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định, đây là điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn và tiến tới xây dựng mới kiểu mẫu.

Xác định công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị và của cả hệ thống chính trị, hàng năm, Đảng ủy, HĐND xã ban hành Nghị quyết, UBND xã xây dựng và ban hành Kế hoạch về xây dựng NTM, xác định cụ thể từng việc làm cho từng tiêu chí trong năm, nhờ vậy đã giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương luôn sâu sát, chặt chẽ. Đảng ủy, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ), Ban quản lý (BQL) cấp xã để điều hành thực hiện chương trình xây dựng NTM ở địa phương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, với quyết tâm cao trong công tác lãnh chỉ đạo của đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, sự đồng thuận thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, nhất là sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó các tổ chức trên địa bàn chung tay vào cuộc, phối hợp cùng nhau thực hiện các tiêu chí NTM thuộc trách nhiệm lĩnh vực của tổ chức mình đảm nhận; trong hoạt động thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi việc làm đều được công khai minh bạch đến tận người dân. Mặt trận và các đoàn thể tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, làm cho mỗi người dân thấy rõ được trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ giữ vững và phát triển các tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại.

Địa phương luôn xác định xây dựng NTM là một quá trình lâu dài và liên tục, trong đó tập hợp sức mạnh và sự đồng thuận của nhân dân là một trong những yếu tố quyết định thành công của chương trình; chính vì vậy,  công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và các bước tiến hành xây dựng NTM được địa phương đẩy mạnh, thực hiện thường xuyên, liên tục,  sâu rộng để làm chuyển biến, thay đổi nhận thức, hành động của người dân. UBND xã đã tổ chức Lễ phát động thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn 9, thôn 10 với sự tham gia hưởng ứng tích cực, đông đảo của người dân, trong buổi lễ, các tổ chức cấp xã, các thôn đã ký kết thi đua thực hiện xây dựng NTM và tiến tới xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, cán bộ cốt cán từ xã đến thôn nhiệt huyết, tích cực, gương mẫu trong các phong trào, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Mặt trận và các đoàn thể tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, làm cho mỗi người dân thấy rõ được trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ giữ vững và phát triển các tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM, chủ động trong phát triển kinh tế, xây dựng những mô hình phát triển kinh tế giỏi. Tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp nhau làm giàu chính đáng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 41,34 triệu/người; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, hiện nay toàn xã còn 1,18% hộ nghèo (giảm so với năm 2016 là 2,58%, trong đó: Hương Giang là 3,77%,  Hương Hoà là 1,4%); Tỷ lệ sử dụng nước sạch (nước máy) toàn xã là 65%. Trong thời gian tới địa phương nổ lực và có kế hoạch phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2020 xã không còn hộ nghèo.

Bên cạnh đó địa phương luôn tăng cường vận động nhân dân đóng góp để xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông thôn xóm, bằng ngày công lao động;  Huy động từ nguồn vốn nhân dân xây dựng, chỉnh trang nhà ở, các công trình phụ, công trình khác giai đoạn 2016-2020: Nhân dân xây mới, chỉnh trang nhà ở, các công trình phụ và công trình khác khoảng 82,911,000,000 đồng;  Huy động nguồn vốn từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 khoảng 44,348,000,000 đồng.

Dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, quản lý điều hành của chính quyền,  UBND xã luôn tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tích cực vào cuộc chung tay xây dựng xã đạt tiêu chí NTM nâng cao; bên cạnh đó, sự vào cuộc tích cực, chủ động của nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc phấn đấu  để xã đạt NTM nâng cao.

Thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg, ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1572/QĐ-UBND, ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020. Năm 2018 địa phương được huyện chọn 3 thôn xây dựng NTM kiểu mẫu, qua 2 năm thực hiện, đến cuối năm 2019 tổ chức đánh giá 6 tiêu chí NTM kiểu mẫu, có 2 thôn đạt 5/6 tiêu chí, 01 thôn đạt 1/6 tiêu chí. Năm 2020 huyện chọn xã Hương Xuân là xã về đích đầu tiên của huyện trong xây dựng NTM kiểu mẫu, để đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu,  ngay từ đầu năm Đảng uỷ có nghị quyết, UBND xã đã ban hành kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu, giao nhiệm vụ cho các ngành, các tổ chức, thôn xây dựng kế hoạch NTM kiểu mẫu; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phát triển kinh tế trên tất cả các lĩnh vực, quân tâm đầu tư thâm canh, cải tạo vườn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các loại cây có giá trị vào vườn, tặng diện tích trồng cam, chuối, dứa; phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm; thực hiện có hiệu quả ngày chủ nhật xanh, trồng hoa lề đường, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Thu gom xử lý chất thải rắn thực hiện tốt, việc thu phí vệ sinh được nhân dân đồng tình ủng hộ, công tác bảo vệ môi trường cũng được quan tâm đúng mức.

Để đạt được những kết quả trong công tác xây dựng Nông thôn mới, tiến tới xây dựng Nông thôn mới kiểu mẩu trên địa bàn xã Hương Xuân, là sự nỗ lực của toàn thể nhân dân và cán bộ trên địa bàn xã, đó là sự chỉ đạo một cách quyết liệt của Đảng uỷ, sự điều hành của Chính quyền địa phương, sự phối, kết hợp giữa Mặt trận và các đoàn thể, cộng với quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống yêu nước, tính cần cù, sáng tạo, chịu khó trong lao động sản xuất của nhân dân đã xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị của xã, tạo được lòng tin trong nhân dân về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV và Nghị quyết HĐND xã đã đề ra hàng năm. Trong thành tích chung đó, Mặt trận và các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò vận động của mình, tập hợp được khối Đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động, sản xuất giỏi, trên cơ sở chủ trương, Nghị quyết của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cụ thể từng giai đoạn của UBND xã;  Xây dựng chương trình hành động, nội dung thi đua thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, phát huy nội lực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng khởi sắc.

UBND xã Hương Xuân

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 81