Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 15908Ngày cập nhật 28/01/2021

Ngày 19 tháng 01  năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể: Quy định Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư khi tham gia thực hiện nhiệm vụ, dự án sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính.

- Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ, dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng Bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.

- Danh mục Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính gồm:

         + Đo đạc, thành lập lưới địa chính - Phụ lục 01;

         + Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính - Phụ lục 02;

         + Đo đạc, chính lý bản đồ địa chính - Phụ lục 03;

+ Đo đạc định vị, cắm mốc ranh giới địa chính - Phụ lục 04.

(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm chi phí lập nhiệm vụ dự án và chi phí kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ, dự án. Chi tiết các hạng mục đơn giá tại Phụ lục kèm theo).

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 và thay thế Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Đính kèm QĐ)

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 384