Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2021
False 10210Ngày cập nhật 24/01/2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021. Để tập trung lãnh chỉ đạo công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2021, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH

- Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là sự đảm bảo tốt nhất các điều kiện nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong các nhà trường.

- Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đạt chỉ tiêu kế hoạch của huyện, ngành

 II. YÊU CẦU

Việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia phải có tính khả thi, phù hợp với thực tế của các nhà trường, địa phương, bám sát vào các nội hàm, tiêu chuẩn, tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh của các trường về chủ trương xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của huyện cũng như của ngành.

Các ban ngành, đoàn thể cấp huyện và các địa phương cấp xã, thị trấn phối hợp đồng bộ để thực hiện; tạo sự hưởng ứng nhiệt tình của các lực lượng xã hội, nhân dân trong và ngoài nhà trường để đóng góp các nguồn lực phục vụ công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

III. CHỈ TIÊU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu

Trong năm 2021, kiểm tra công nhận lại 6 trường đạt chuẩn Quốc gia, cụ thể như sau:

- Trường MN Hương Giang đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Trường TH Thượng Quảng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Trường TH Hương Giang đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

- Trường TH Hương Hòa đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

- Trường THCS Bán trú Long Quảng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Trường THCS và DTNT Nam Đông đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

2. Tiến độ thực hiện

Thời điểm

Trường

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm

Tháng 3.2021

MN Hương Giang,

TH Hương Giang

Hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Trường

Tháng 4.2021

MN Hương Giang,

TH Hương Giang

Đăng ký đánh giá ngoài được Sở Giáo dục và Đào tạo chấp nhận

Trường - Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tháng 5.2021

THCS BT Long Quảng, THCS-DTNT Nam Đông; TH Thượng Quảng, TH Hương Hòa

Hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Trường

Tháng 8.2021

THCS BT Long Quảng, THCS-DTNT Nam Đông

Đăng ký đánh giá ngoài được Sở Giáo dục và Đào tạo chấp nhận

Trường - Phòng  Giáo dục và Đào tạo

Tháng 9.2021

TH Thượng Quảng,

TH Hương Hòa

Đăng ký đánh giá ngoài được Sở Giáo dục và Đào tạo chấp nhận

Trường - Phòng Giáo dục và Đào tạo

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức. Đây là giải pháp quan trọng để qua đó, làm cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và cha mẹ học sinh hiểu được sự cần thiết phải đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia mà có trách nhiệm phối hợp với ngành giáo dục để cùng thực hiện.

2. Nâng cao năng lực quản lý của hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên và nhân viên. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, phải thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường học đảm bảo đạt chuẩn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu mà trước mắt phục vụ cho việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

3. Chỉ đạo tốt hoạt động dạy và học, các phòng trào thi đua trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và các hoạt động. Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Có kế hoạch mở rộng lớp học trên 6 buổi/tuần đối với THCS, 9-10 buổi/tuần đối với tiểu học và bán trú đối với mầm non, tiểu học ở những nơi có điều kiện.

4. Tranh thủ các nguồn vốn của tỉnh, của huyện, các chương trình, dự án để đầu tư và đầu tư theo hướng tập trung, tránh dàn trải, hiệu quả thấp. Đối với kinh phí sự nghiệp giáo dục hàng năm, ưu tiên một phần kinh phí phục vụ công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia. Tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách huyện cho việc mở rộng diện tích, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình phụ, phòng chức năng, phòng hiệu bộ…

Do nguồn vốn khó khăn, nên việc lập kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ “dễ đến khó”. Những trường có đủ điều kiện, suất đầu tư thấp thực hiện trước; những trường khó khăn về diện tích, mặt bằng, suất đầu tư lớn thực hiện sau; nhưng trong thời gian này phải có kế hoạch khắc phục, đầu tư dần như: Xây dựng các công trình phụ, tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp…

5. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Đây là giải pháp quan trọng nhằm huy động tối đa các nguồn lực của xã hội phục vụ cho giáo dục theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

6. Hàng tháng, nhà trường tự kiểm tra rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn, tiêu chí để có kế hoạch, phương án khắc phục ngay những tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt, có dấu hiệu xuống dưới chuẩn, đồng thời phát huy những kết quả đạt được; Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra kỹ thuật các trường nhằm chỉ đạo, tư vấn, đồng thời tham mưu UBND huyện đầu tư, tu bổ cơ sở vật để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và công nhận lại trong giai đoạn tiếp theo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc bố trí, điều phối các nguồn lực để xây dựng các trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để bố trí kinh phí, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện để bố trí đủ biên chế phục vụ công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

  1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để phục vụ công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

3. Phòng Nội vụ huyện

Cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện bố trí đủ biên chế cho các nhà trường phục vụ công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

4. Các xã: Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Xuân

Hỗ trợ kinh phí, lực lượng để cải tạo, xây dựng cảnh quan, khuôn viên nhà trường; cùng với nhà trường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trong địa phương về ý nghĩa của việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, vận động nhân dân địa phương ủng hộ, đóng góp vật chất và tinh thần cho công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

5. Trường Mầm non Hương Giang; Trường Tiểu học: Thượng Quảng, Hương Giang, Hương Hòa; Trường THCS: DTNT Nam Đông, BT Long Quảng

Lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia tại đơn vị, quán triệt đầy đủ kế hoạch đến toàn thể đội ngũ trong nhà trường; thông báo đến toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh về chủ trương xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của nhà trường; chủ động thực hiện đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí nội lực, lập báo cáo và hồ sơ minh chứng đầy đủ, lập hồ sơ đề nghị cấp trên đánh giá ngoài khi nhận thấy đủ điều kiện và đảm bảo tiến độ, chủ động tham mưu với Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và cấp trên về công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện kế hoạch này./.

 

Nguyễn Thị Thanh Huệ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 3.291