Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
False 14737Ngày cập nhật 03/12/2020

Ngày 26/11/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3003/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ đƣợc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nƣớc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về các chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Lĩnh vực Lao động - Tiền lương).

Theo đó, có 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID 19 (cụ thể tại file chi tiết kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Đặng Giang Chữ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.494