Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn huyện Nam Đông
False 19294Ngày cập nhật 19/08/2020

Ngày 13 tháng 4 năm 2020, UBND huyện Nam Đông đã có văn bản số 462/UBND-TCKH về việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn huyện Nam Đông theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về Quy định định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Khoản 4, Điều 4 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về Quy định định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1016/SKHĐT-ĐKKD ngầy 08/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện với nội dung như sau:

I. Hướng dẫn thực hiện các nội dung hỗ trợ

1. Hỗ trợ sử dụng chữ ký số công cộng

a) Tại thời điểm trả Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và tiếp nhận Đơn đề nghị hỗ trợ chữ ký số công cộng của các doanh nghiệp thành lập mới.

b) Định kỳ hàng tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách doanh nghiệp thành lập mới đề nghị hỗ trợ chữ ký số công cộng, gửi đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để cung cấp chữ ký số cho doanh nghiệp.

c) Định kỳ hàng tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu với Cơ quan thuế về danh sách các doanh nghiệp thành lập mới đã thực hiện kê khai thuế bằng chữ số công cộng được cấp để ban hành quyết định hỗ trợ và thực hiện chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

 2. Hỗ trợ chi phí hóa đơn điện tử

a) Tại thời điểm trả Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và tiếp nhận Đơn đề nghị hỗ trợ hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp thành lập mới.

b) Định kỳ hàng tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách doanh nghiệp thành lập mới đề nghị hỗ trợ hóa đơn điện tử, gửi đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cung cấp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp.

c) Định kỳ hàng tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu với Cơ quan thuế về danh sách các doanh nghiệp thành lập mới đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử để để ban hành quyết định hỗ trợ và thực hiện chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

3. Hỗ trợ chi phí thuê kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh

a) Tại thời điểm trả Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và tiếp nhận Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí thuê kế toán của các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

b) Định kỳ hàng tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh đề nghị hỗ trợ chi phí thuê kế toán, gửi tổ chức hành nghề có điều kiện về kế toán và thuế. Tổ chức này có trách nhiệm dự thảo hợp đồng, thỏa thuận với doanh nghiệp và tiến hành ký hợp đồng với doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ về dịch vụ thuê kế toán ngay sau khi nhận được thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Định kỳ hàng quý Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu với Cơ quan thuế về danh sách các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh đã thực hiện kê khai thuế để ban hành quyết định hỗ trợ và thực hiện chi trả cho tổ chức hành nghề có điều kiện về kế toán và thuế theo hợp đồng.

4. Hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu

4.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu của các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ (theo mẫu ban hành kèm theo Quy định này, bản gốc);

b) Phương án/dự án sản xuất các sản phẩm quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 6 của Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về Quy định định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh (bản gốc);

c) Hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ giữa doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ với tổ chức tín dụng (bản sao); các chứng từ trả nợ ngân hàng theo hợp đồng (bản sao); bảng tính toán lãi suất tiền vay ngân hàng (bản sao);

d) Bản đối chiếu công nợ hành năm giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng (bản sao); xác nhận của ngân hàng về tình trạng khoản vay (nhóm nợ, gia hạn nợ, cơ cấu nợ) (bản sao).

4.2. Thời điểm giải ngân kinh phí hỗ trợ: Được ghi rõ tại Quyết định hỗ trợ của Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi doanh nghiệp đã trả nợ vay cho tổ chức tín dụng (nợ gốc theo phân kỳ trả nợ tại hợp đồng tín dụng và lãi vay); không hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các khoản nợ quá hạn (nợ từ nhóm 2 trở lên, nợ gia hạn, nợ đã cơ cấu lại, nợ khoanh).

4.3. Quy trình hỗ trợ:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu của doanh nghiệp.

b) Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Kế hoạch và  Đầu  tư phối hợp với cơ quan chuyên ngành và địa phương nơi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm để tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất của doanh nghiệp và tiến hành lập biên bản thẩm định.

c) Trong vòng 03 ngày kể từ ngày thẩm định thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định hỗ trợ nếu phương án/dự án đảm bảo điều kiện hỗ trợ hoặc Văn bản từ chối hỗ trợ nếu phương án/dự án không đảm bảo điều kiện hỗ trợ (có nêu lý do).

II. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch

a) Tổ chức hướng dẫn các nội dung hỗ trợ theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh.

b) Rà soát, tổng hợp các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh đến với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

b) Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn chuyển đổi lên doanh nghiệp. Rà soát, kiểm tra, yêu cầu các hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) định kỳ vào ngày cuối cùng hằng tháng.

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: Tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng để các địa phương, đơn vị, cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp biết và thực hiện có hiệu quả.

UBND huyện đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về UBND huyện qua Phòng Tài chính - Kế hoạch để xem xét, hướng dẫn thêm./.

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 4.742