Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020.
False 15749Ngày cập nhật 08/08/2020

Ngày 18/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020.

Căn cứ nội dung sửa đổi, thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi gồm:

1. Hiến pháp của Quốc hội; 2. Bộ luật của Quốc hội; 3. Luật của Quốc hội; 4. Nghị quyết của Quốc hội; 5. Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 6. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 7. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 8. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 9. Lệnh của Chủ tịch nước; 10. Quyết định của Chủ tịch nước; 11. Nghị định của Chính phủ; 12. Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 13. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 14. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 15. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 16. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 17. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 18. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Không ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 19. Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước; 20. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 21. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 22. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; 23. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; 24. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 25. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã; 26. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy, ngoài các văn bản quy phạm pháp luật như hiện nay, khoản 1 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi còn bổ sung thêm một số văn bản khác. Cụ thể, là Thông tư liên tịch giữa các chủ thể: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán nhà nước; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Các chủ thể này ban hành Thông tư liên tịch để quy định về việc phối hợp của các cơ quan trong việc thực hiện trình tự, thủ tục về tố tụng và phòng, chống tham nhũng.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021./.

Phòng Tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 438