Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Họp trực tuyến UBND huyện định kỳ tháng 6/2022
False 4907Ngày cập nhật 03/07/2022

         Ngày 29/6/2022, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp định kỳ tháng 6 năm 2022. Tham dự có các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thuế, Ban quản lý rừng phòng hộ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục thống kê; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham dự trực tuyến.

 

        Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe thông qua Dự thảo báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 6 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2022. Sau khi nghe ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

       UBND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá chỉ đạo, điều hành tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 6 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2022. Đồng thời trong thời gian đến, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

         I. Về công tác chỉ đạo, điều hành: Các cơ quan, đơn vị, địa phương:

        - Bám sát chức năng, nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo, các phản ánh hiện trường của cấp trên để xử lý và giải quyết đảm bảo thời gian quy định, phân công cán bộ, công chức theo dõi xử lý ý kiến chỉ đạo; triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện.

- Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao, đảm bảo chất lượng, quy trình, thời gian, không để ý kiến quá hạn, trễ hạn; phân công cán bộ, công chức theo dõi xử lý ý kiến chỉ đạo. Bám sát Chương trình công tác hàng tháng và năm của UBND huyện để tổ chức thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị chủ trì các đề án, quy hoạch, kế hoạch, báo cáo,…chủ động phối hợp các ngành, địa phương liên quan để thống nhất trước khi thông qua UBND huyện. Báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, đột xuất xảy ra trên địa bàn quản lý. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chính quyền số.

- Chuẩn bị tốt các nội dung thông qua UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện ủy, HĐND huyện theo chương trình công tác đã đề ra từ đầu năm và nhiệm kỳ.

 - Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Ban tiếp công dân huyện và tổ chức tiếp dân định kỳ tại các xã, thị trấn theo kế hoạch; giải quyết kịp thời các đơn thư tồn đọng và các đơn thư phát sinh trong tháng theo luật định; không để đơn thư vượt cấp; triển khai thực hiện các Thông báo Kết luận của Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy.

II. Về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh

1. Nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Ngành nông lâm nghiệp và các địa phương:

+ Tập trung chỉ đạo nông dân chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại và điều tiết nước cho cây lúa; thực hiện phương án chống hạn vụ Hè Thu; rà soát, chuyển đổi những diện tích lúa thiếu nước sang trồng ngô và các cây màu khác. Chỉ đạo chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây cao su.

+ Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương và nhân dân chăm sóc, cải tạo và nâng cao giá trị kinh tế vườn; thực hiện đợt làm vườn vụ Hè; chú trọng chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại cho các loại cây ăn quả (cam, chuối, dứa); tiếp tục vận động nhân dân đăng ký thực hiện dự án trồng cam, chuối, dứa năm 2022; tuyên truyền, vận động các hộ dân sản xuất Cam theo tiêu chuẩn VietGap.

+ Vận động nhân dân đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm; theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn; đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu giao. Thực hiện nghiêm Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

+ Tiếp tục chỉ đạo nhân dân trồng lại rừng sau khai thác, chú trọng việc xử lý thực bì trong mùa nắng nóng, không để xảy ra cháy rừng; đẩy mạnh thực hiện Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ, Kế hoạch trồng rừng gỗ lớn; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi chặt phá rừng, xâm lấn rừng; tổ chức truy quét các điểm nóng về khai thác gỗ, tuần tra ngăn chặn vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đôn đốc các xã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới năm 2022. Hướng dẫn các địa phương triển khai rà soát, cập nhật dữ liệu kinh tế, xã hội về PCTT; kiểm tra các vật tư phương tiện phục vụ công tác PCTT -TKCN các địa phương, các ngành.

2. Tài chính, ngân sách, công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Chi Cục thuế tăng cường thu ngân sách trên địa bàn; đôn đốc các xã, thị trấn đẩy mạnh thu phí, lệ phí được giao đạt chỉ tiêu; kịp thời chống thất thu; quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn, thực hiện tiết kiệm chi, kiểm soát chi chặt chẽ.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

+ Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ngành nghề nông thôn trên địa bàn để có biện pháp hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, an toàn thi công và công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn. Tăng cường xử lý các điểm tập kết vật liệu các, sạn, sỏi không phép trên địa bàn.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các địa phương đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xã theo tiêu chí nông thôn mới. Đôn đốc điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Khe Tre, Quy hoạch vùng huyện; rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030; điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Hương Hòa. Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tiến hành kiểm tra năng lực của các đơn vị tư vấn quy hoạch xã.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân theo đúng kế hoạch.

 3. Tài nguyên và Môi trường, giải phóng mặt bằng

- Phòng Tài nguyên và Môi trường:

+ Tập trung đôn đốc hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông; tập trung thực hiện Kết luận số 270/KL-UBND và Chỉ thị 02/CT-UBND của UBND tỉnh.

+ Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động khoáng sản; theo dõi hoạt động bảo vệ môi trường; thẩm định hồ sơ đất đai bao gồm cấp mới, cấp đổi, chuyển mục đích, thu hồi đất… Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án.

- Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát diện tích ngập lòng hồ Tả Trạch để đề xuất đền bù, hỗ trợ bổ sung cho người dân bị thiệt hại.

4. Lĩnh vực văn hóa xã hội

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường trực bảo vệ cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ hè. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện. Phối hợp thực hiện hoàn thành công tác luân chuyển, điều động cán bộ, giáo viên. Tổ chức công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023. Chỉ đạo thực hiện công tác tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ năm học mới.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế theo dõi, giám sát báo cáo công tác y tế, dân số - KHHGĐ. Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng, bệnh thủy đậu, bạch hầu; đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid – 19 theo chỉ tiêu giao. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và cấp “Hộ chiếu vacxin” phòng Covid-19 cho toàn dân. Triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương.

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Xây dựng các nội dung, chương trình tham gia các hoạt động tại Festival Huế 2022. Cử đội gia đình tham gia Hội thi gia đình hạnh phúc tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, năm 2022; cử nghệ nhân tham gia sinh hoạt tại Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quý III năm 2022. Kiểm tra các điểm khai thác du lịch, đề nghị niêm yết giá vé, giá bán để khách tham quan biết. Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, các ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường tuyên truyền không để xảy ra đuối trên địa bàn.

- Phòng Lao động – TBXH tổ chức tốt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2022. Phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện tốt các giải pháp, chính sách giảm nghèo trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đi lao động nước ngoài đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

- Phòng Dân tộc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030”.

5. Lĩnh vực Nội chính

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục triển khai công tác giáo dục quốc phòng, an ninh địa phương năm 2022. Triển khai công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2022; luyện tập các vận động viên sẵn sàng tham gia hội thi trung đội dân quân cơ động tại Bộ CHQS tỉnh năm 2022. .

- Công an huyện đẩy mạnh các biện pháp nhằm phòng ngừa đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng. Thực hiện có hiệu quả Đề án số hóa dự liệu dân cư phục vụ cho việc chuyển đổi số trên địa bàn.

- Thanh Tra huyện ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, chương trình 135 và việc thực hiện một số chính sách an sinh xã hội tại xã Hương Hữu. Khảo sát xây dựng kế hoạch Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí chi sự nghiệp, chi mục tiêu tại Trung tâm văn hóa Thông tin và thể thao huyện và Phòng Văn hóa và thông tin huyện. Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Thượng Quảng. Tiếp tục đôn đốc thực hiện các Kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật và tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán. Tập trung giải quyết các đơn thư của các hộ dân ở xã Huân Xuân và trả lời cho công dân hoàn thành trước ngày 30/7/2022.

- Phòng Tư pháp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch. Tiếp tục tiếp nhận và giải quyết kịp thời các hồ sơ về: Hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi thường nhà nước khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo đúng quy định.

- Phòng Nội vụ thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức năm 2022. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với kế toán cấp xã năm 2022. Xây dựng Đề án vị trí việc làm cấp huyện. Rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức để đề nghị bổ sung đầy đủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.105.245
Truy cập hiện tại 4.217