Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban nhân dân huyện họp về công tác quản lý đất đai, cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ trên địa bàn huyện
False 26033Ngày cập nhật 18/07/2021

Ngày 07/7/2021, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp về quản lý đất đai, cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ trên địa bàn huyện. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ, Chủ tịch UBND, công chức địa chính- xây dựng các xã, thị trấn.

Sau khi nghe đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quản lý đất đai, cấp mới, cấp đổi trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai và đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Về quản lý đất đai

1.1. UBND các xã, thị trấn

- Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất phải kê khai đăng ký quyền sử dụng đất, thực hiện thủ tục để được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Việc thẩm định nhu cầu chuyển mục đích phải đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và các quy hoạch có liên quan đến từng vị trí thửa đất, đúng nhu cầu thực tế.

- Kiểm tra, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm sử dụng đất trên địa bàn mình quản lý trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai việc xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng cho UBND huyện. 

- Chỉ đạo bộ phận Địa chính - Xây dựng theo dõi tình hình sử dụng đất, quản lý và lưu trữ hồ sơ địa chính, theo dõi biến động đất đai, các hồ sơ vi phạm để phục vụ công tác tra cứu, giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, làm căn cứ để xác nhận nguồn gốc sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

1.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  Tăng cường công tác thẩm định, tham mưu UBND huyện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được duyệt; thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất sau khi đã được duyệt.

2. Về cấp mới, cấp đổi

2.1 UBND các xã, thị trấn

- Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai đến tận người dân, nêu rõ trách nhiệm quyền lợi của người sử dụng đất trong việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận để mỗi gia đình, cá nhân đều phải kê khai đăng ký theo quy định.

- Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, lập danh sách các trường hợp sử dụng đất nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận.

- Tiến hành rà soát, thống kê các đối tượng chưa được cấp Giấy chứng nhận và chưa đăng ký đất đai để thông báo, hướng dẫn các đối tượng quản lý, sử dụng thực hiện đăng ký đất đai đến từng thửa đất.

- Tuyên truyền vận động nhân dân để nhận GCN QSDĐ đã được cấp đổi.

2.2. Văn phòng Đăng ký đất đai

- Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành bàn giao số giấy CNQSDĐ đã hoàn thành cấp đổi nhưng đang ở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai.

- Tổng hợp danh sách những hộ dân đã có GCN QSDĐ nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính để các xã, thị trấn thông báo, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính để nhận GCN QSDĐ.

- Việc cấp đổi GCN QSDĐ đối với những hộ dân có diện tích dưới hạn mức thì cấp đổi theo diện tích thực tế trong GCN QSDĐ cũ; đối với những hộ dân có diện tích lớn hơn so với diện tích củ thì cấp đổi theo diện tích cũ, diện tích tăng so với giấy chứng nhận thì xác nhận mục đích là đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng (đất trồng cây lâu năm)

- Đối với đất nông nghiệp (đất trồng lúa) đến nay đã hết hạng sử dụng, lập thủ tục cấp đổi không quy chủ sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận (củ), thì lập thủ tục xét duyệt công khai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng chủ đang sử dụng đất.

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND các xã, thị trấn nhằm đẩm bảo tiến độ cấp đổi GCN QSDĐ.

- Phối hợp Chi nhánh tổng hợp danh sách các hộ dân có diện tích nằm trong vùng lòng hồ tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh xin ý kiến để thực hiện.

Lê Minh Huân
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.114.258
Truy cập hiện tại 1.267