Tìm kiếm
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG CHA ANH, XỨNG DANH "BỘ ĐỘI CỤ HỒ"
False 2144
Ngày cập nhật 02/03/2021

Xuyên suốt chiều dài lịch sử của quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Nam Đông đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, có nhiều đóng góp quan trọng vào hai cuộc kháng chiến trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày nay.

 

Như trong sử sách kể lại, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực Nam Đông bị áp bức, bóc lột, đồng bào ta phải chịu sưu cao, thuế nặng...trong tình cảnh cuộc sống gặp nhiều khó khăn ở một số địa bàn miền núi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bà con nhất tề đứng lên, kéo về đồng bằng tham gia khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhiều già làng, trưởng bản đã tham gia Việt Minh, thành lập chính quyền cách mạng. Hưởng ứng lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Nam Đông đã một lòng đoàn kết, cùng nhân dân huyện nhà anh dũng chiến đấu, đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Đồng chí Lê Thị Thu Hương - TUV, Bí thư Huyện ủy tham quan các mô hình sáng kiến cải tiến học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Từ thực tiễn của phong trào cách mạng, thấy rõ sự cần thiết và vai trò của lực lượng hỗ trợ cho cuộc kháng chiến kiến quốc, lực lượng du kích, dân quân tự vệ tại các chiến khu và các thôn bản vùng hậu cứ trên địa bàn huyện Nam Đông đã được thành lập. Trải qua những tháng năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (từ năm 1945-1975), Nam Đông với địa thế của mình là căn cứ địa miền núi vững mạnh của phong trào cách mạng tỉnh nhà. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhân dân miền núi được tuyên truyền, giác ngộ đã hăng hái tham gia đấu tranh chống địch càn quét, đóng góp sức người, sức của cho cách mạng. Cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận 4 hình thành, trong thời gian đầu chỉ có vài đơn vị, quân số ít và còn non trẻ, nhưng bước đầu đã làm nòng cốt cho phong trào vũ trang của quần chúng như bố phòng, ngăn chặn giặc, bao vây đồn bốt, trừng trị ác ôn, hỗ trợ, gây thành thế hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy giành chính quyền, tiến hành chiến tranh du kích đánh địch bảo vệ hành lang, bảo vệ bản làng, giữ vững quyền làm chủ trên địa bàn rừng núi Nam Đông. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược, Đảng bộ, quân và dân Quân 4, Quận 2 (Nam Đông ngày nay) tự hào vì đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, lực lượng vũ trang nhân dân miền Tây Thừa Thiên, quân và dân các xã Hương Hữu, Hương Sơn, Thượng Quảng, Thượng Nhật, Thượng Long, Thượng Lộ vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT Nhân dân.

Từ sau ngày đất nước thống nhất, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT huyện Nam Đông tiếp tục đảm đương vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác giữ vững ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, giúp nhân dân khôi phục và xây dựng cuộc sống mới. Sau ngày tái lập huyện (năm 1990), LLVT huyện là một trong những thành phần nòng cốt để xây dựng, củng cố, ổn định tổ chức, biên chế đi vào hoạt động. Trong những năm đầu khi mới tái lập huyện, ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã bám sát địa bàn, cùng ăn, ở với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con phát triển kinh tế theo các mô hình phù hợp với từng địa bàn; hỗ trợ giúp bà con đi kinh tế mới ổn định và xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn huyện; xây dựng mối đoàn kết quân dân gắn bó hòa thuận, sẻ chia và cùng nhau phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, ổn định đời sống của người dân. Trong những bối cảnh đó, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng LLVT huyện đã nhanh chóng vượt qua, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu, điều hành, phối hợp xây dựng LLVT huyện ngày càng vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân theo đường lối đổi mới của Đảng; xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đi vào hoạt động có chiều sâu, đạt hiệu quả cao, thế trận lòng dân được tăng cường...góp phần cùng cả huyện giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập và phát triển.

Trong 30 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương; từ đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quân và dân trên địa bàn huyện đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của địa phương phát triển; làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của quê hương Nam Đông ngày càng giàu đẹp. LLVT huyện là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ quê hương được triển khai rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn, “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc; lực lượng vũ trang huyện được xây dựng có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện tập năm 2018

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT huyện vững mạnh, trong 30 năm qua cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành của địa phương, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang huyện nhà đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP; nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc qua các nhiệm kỳ (từ lần thứ VIII đến lần thứ XII), Nghị quyết TW8 (Khoá IX, Khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” (nay được thay thế bằng Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ); Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QP-AN) trong tình hình mới; ban hành các Nghị quyết lãnh đạo, Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Nghị định của Chính phủ, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết, phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương. Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân và LLVT huyện về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới ngày càng được nâng cao; về mục tiêu, quan điểm, lực lượng, sức mạnh, đối tác, đối tượng, phương châm, phương thức bảo vệ Tổ quốc; về âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, nhất là âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường, củng cố Quân sự - Quốc phòng địa phương.

Tập huấn cán bộ quân sự cấp xã năm 2019

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo đảm nguyên tắc và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với LLVT thường xuyên được chăm lo xây dựng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức cũng như đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật. Sức mạnh tổng hợp trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT huyện được nâng lên. Công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm đảm bảo 100% chi tiêu, chất lượng tốt. Công tác chính sách thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện, giải quyết cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời đúng quy định. Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo phân cấp bảo đảm chặt chẽ, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; các chương trình dự án trên địa bàn đã và đang triển khai, kết hợp có hiệu quả giữa phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với củng cố QP-AN, tăng cường tiềm lực kinh tế - xã hội trong khu vực phòng thủ; kết hợp xây dựng các cơ sở kinh tế vững mạnh toàn diện, rộng khắp với xây dựng các công trình quân sự, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương vững chắc để sẵn sàng đối phó khi có chiến tranh xâm lược xả ra; thế trận quân sự khu vực phòng thủ của huyện đã được quy hoạch và thống nhất được chủ trương, biện pháp lộ trình thực hiện đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đó là những thành quả hết sức to lớn mà chính quyền nhân dân và LLVT huyện đã góp vào thành tựu chung trong quá trình phát triển của quê hương, đất nước.

Từ sau ngày tái lập huyện, trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT huyện Nam Đông tiếp tục đảm đương vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn huyện; giúp dân khôi phục và xây dựng cuộc sống mới, tích cực, chủ động vượt qua những khó khăn, thử thách; lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu đối với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP địa phương, xây dựng LLVT huyện ngày càng vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Trong phòng, chống thiên tai, bão lụt. Bằng ý thức và trách nhiệm của mình, LLVT huyện đã cùng với nhân dân tích cực khắc phục, kịp thời giúp đỡ những gia đình vùng bị nạn, sửa sang, dựng lại nhà cửa với tinh thần “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân sẵn sàng hy sinh”. Thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội cùng các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”. Đây là một trong những bằng chứng sinh động và cụ thể nhất, thể hiện bản chất “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống anh hùng của LLVT huyện trên quê hương Nam Đông. Những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta có được trong cuộc sống hôm nay phải đổi bao xương máu của các thế hệ cha anh đi trước. Thế hệ chúng ta hôm nay quyết tâm giữ gìn và phát triển. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta được thể hiện trong đấu tranh chống đế quốc xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày nay là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân huyện nhà sẽ được tiếp tục phát huy trong thời kỳ mới.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Đông đang tiếp tục huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo nhân dân đầu tư phát triển sản xuất không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống. Nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới được nâng lên, sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân ngày càng cao, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, các dự án được tập trung triển khai thi công bảo đảm đúng tiến độ và đưa vào sử dụng hiệu quả. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt; sự tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện đã góp phần thuận lợi để tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy truyền thống cha anh, giữ vững phẩm chất, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trên quê hương Nam Đông, quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XVI, Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp về lãnh đạo nhiệm vụ QS, QP. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, trọng tâm là xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng KVPT vững chắc, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp của các lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, có đủ khả năng SSCĐ, xử trí kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có lập trường chính trị kiên định vững vàng, phát huy tính tiền phong gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng.

Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương; tiếp tục tham mưu đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện. Tham mưu làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.  Xây dựng các cụm an toàn làm chủ, tham gia xây dựng các đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện, không có cơ sở yếu kém. Tham mưu chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn hàng năm, diễn tập khu vực phòng thủ huyện đúng theo kế hoạch; luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, diễn tập chỉ huy tham mưu cơ quan 1 bên 2 cấp hàng năm đạt mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về con người, vũ khí trang bị. Chỉ đạo thực hiện tốt huấn luyện hàng năm của cơ quan, các đơn vị đạt mục đích, yêu cầu đề ra, phấn đấu có trên 75% đơn vị huấn luyện khá, trong đó có 25-30% trở lên cơ quan, đơn vị huấn luyện giỏi, an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và lao động. Tham mưu thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng ngày càng cao, thanh niên có đơn tình nguyện, hạn chế thấp nhất việc bù đổi, không có trường hợp loại trả.

Ba là, tập trung xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức; có sức mạnh quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, có 100% cơ quan, đơn vị, Ban CHQS xã, thị trấn chủ động xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch kịp thời; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, kế hoạch chiến đấu, không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo bảo đảm kịp thời công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; tiếp tục chỉ đạo củng cố khu hậu cứ hoạt động có hiệu quả; tổ chức tăng gia, chăn nuôi tập trung tại cơ quan đạt và vượt chỉ tiêu, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, quân số khỏe đạt 99,8% trở lên. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ và huy động tốt phương tiện, vật tư, kỹ thuật của nền kinh tế địa phương cho hoạt động tác chiến phòng thủ. Xây dựng, sắp xếp, kiện toàn lực lượng dự bị động viên hùng hậu, phấn đấu trên 90% lực lượng dự bị động viên được sắp xếp đúng chuyên nghiệp quân sự, điều động tham gia huấn luyện hàng năm đạt trên 95% quân số được triệu tập; giữ vững tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt trên 30%. Xây dựng Ban CHQS huyện, Ban CHQS các xã, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, có môi trường văn hóa tốt, đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bốn là, tập trung xây dựng Đảng bộ quân sự huyện trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao, lãnh đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng là yếu tố quan trọng bậc nhất, vì vậy phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự vững mạnh; kết quả phân loại các tổ chức đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thường xuyên phối hợp với UBKT Huyện ủy tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy các xã, thị trấn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên coi trọng việc phổ biến, quán triệt và tổ chức cho đảng viên tham gia học tập đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nêu cao ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Quy định 08-QĐ/TW của Ban chấp hành TW (khóa XII); Quy định 646-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 147-NQ/ĐU ngày 05/4/2008 của ĐUQSTW “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn mới”. Xây dựng và bổ sung đầy đủ, kịp thời các quy chế lãnh đạo; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 04 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không”; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Thường xuyên duy trì tốt việc phổ biến, quán triệt và tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc vai trò công tác kiểm tra, giám sát, trước hết là các đồng chí trong cấp ủy, Bí thư, phó bí thư các chi bộ và thành viên UBKT của Đảng ủy, nhất là những nội dung mới, nội dung khó. Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 855-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Quan tâm xây dựng, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động để phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trở thành lẽ sống, phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và tỏa sáng trong đời sống xã hội.

Trân trọng và tự hào với quá khứ, LLVT huyện Nam Đông càng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thời điểm hiện tại và tương lai. Những giá trị truyền thống đó đã và đang trở thành sức mạnh to lớn trên con đường xây dựng lực lượng vũ trang huyện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện nguyện đoàn kết, gắn bó, phấn đấu vươn lên tầm cao mới, xứng đáng hơn nữa với truyền thống mà lớp lớp cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân đã đổ máu xương để xây đắp, phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng quê hương Nam Đông ngày càng giàu đẹp./.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

Lê Minh Huân
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.327.608
Truy cập hiện tại 1.887