Tìm kiếm
Chỉ thị về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
False 1601
Ngày cập nhật 03/02/2021

Ngày 25 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV  và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và huyện Nam Đông nói riêng; được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trong giai đoạn 2016-2020 với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đây cũng là thời điểm tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVI; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để bầu ra những đại biểu ưu tú về đức, tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của Nhân dân cả nước trong Quốc hội khóa XV và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương trong Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần củng cố, xây dựng chính quyền của Nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp; UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương để mọi người hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử; lựa chọn bầu những người có đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử nhằm làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

3. Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm làm cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ hơn về nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử để mọi công dân, cơ quan, tổ chức tham gia vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

4. Công an huyện xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, xung yếu, nắm chắc tình hình ở cơ sở; phát hiện, giải quyết kịp thời mọi hành vi gây rối, phá hoại của các loại tội phạm. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại, lợi dụng bầu cử để gây rối. Chú ý các địa bàn trọng điểm và tăng cường công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối các điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và khu vực bỏ phiếu.

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện có kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo lực lượng dân quân ở các xã, thị trấn; tự vệ cơ quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, trực và bảo vệ cơ quan an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử.

6. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, các cơ quan, tổ chức có liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu giúp UBND huyện và Ủy ban bầu cử huyện trong việc đảm bảo kinh phí phục vụ kịp thời cho cuộc bầu cử theo kế hoạch được giao; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

8. Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp UBND huyện và Ủy ban bầu cử huyện hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau ngày bầu cử.

9. Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương để tổng hợp, tham mưu UBND huyện, Ủy ban bầu cử huyện báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh đúng thời gian quy định.

10.  Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện về vật chất và kỹ thuật phục vụ bầu cử; phối hợp với lực lượng công an, quân sự có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn và tiết kiệm; xây dựng phương án dự phòng đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp có kế hoạch triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Quá trình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải kết hợp chặt chẽ với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chuẩn bị tốt cho các sự kiện văn hóa, các ngày kỷ niệm lớn khác trong cùng thời điểm.

Ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

 

 

 

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.250.402
Truy cập hiện tại 2.293