Tìm kiếm
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, ANH HÙNG, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ HUYỆN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
False 1382
Ngày cập nhật 09/01/2021

Trong 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Nam Đông đã trải qua 07 kỳ Đại hội. Những ngày đầu mới tái lập, Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ huyện có 13 đồng chí (Ban Thường vụ Huyện ủy 04 đồng chí). Toàn Đảng bộ huyện có 22 tổ chức cơ sở đảng, 20 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 474 đảng viên, đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã vừa thiếu lại yếu. Tư tưởng một số cán bộ đảng viên và nhân dân không ổn định; cơ sở hạ tầng (điện lưới chưa có, bệnh viện, đài truyền thanh chỉ dùng máy phát điện); nền kinh tế chủ yếu tự cung - tự cấp, thường xảy ra nạn đói giáp hạt; trường học toàn tranh, tre, nứa lá; tỷ lệ mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi còn cao; dịch bệnh sốt rét kéo dài nhiều năm; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao; các tập tục lạc hậu còn nặng nề; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phức tạp...

 

Nhiều khó khăn, thách thức trong những năm đầu tái lập huyện, nhưng Nam Đông với truyền thống cách mạng vẻ vang. Đảng bộ huyện Nam Đông đã không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách; phát huy lợi thế, hiệu quả các nguồn lực để xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Xác định công tác xây dựng khối đại đoàn kết trong Đảng, nhân dân các dân tộc trong huyện là nhiệm vụ hết sức quan trọng và quyết định sự thành công trong công cuộc đổi mới và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Do đó, Đảng bộ huyện đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra. Coi trọng xây dựng, gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc trên địa bàn, đây là nền tảng để phòng, chống sự xâm nhập của các thế lực thù địch qua con đường đồng hóa bằng văn hóa, tín ngưỡng. Xác định rõ cơ cấu kinh tế phù hợp với thực tế của địa phương, ổn định định canh định cư, xóa bỏ phương thức canh tác phát cốt, đốt trỉa; áp dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật, nâng cao năng suất cây lúa nước.

lãnh đạo huyện động viên chiến sỹ nhập ngũ

Lãnh đạo huyện động viên các chiến sỹ lên đường nhập ngũ

Thường xuyên tăng cường củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đến nay toàn Đảng bộ huyện có 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với hơn 2037 đảng viên. Quan tâm công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm đồng bộ ở các khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ. Đội ngũ cán bộ từng bước trẻ hóa về độ tuổi, có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; cán bộ kế cận có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới. Sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tăng cường đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đã tạo chuyển biến trong nhận thức trở thành hành động cụ thể, nhất là tác phong, tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền, phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tập hợp, quy tụ, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đã tạo động lực cho sự phát triển toàn diện của huyện. Lãnh đạo tăng cường sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận cao trong xã hội, các tầng lớp nhân dân một lòng, một dạ theo Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của quê hương, Đất nước; chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức, chung lòng quyết tâm xây dựng Nam Đông ngày càng phát triển, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đến nay, kinh tế có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cả 3 bậc học, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đạt cao, công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia gần 90%. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn và trên chuẩn. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học đảm bảo theo yêu cầu. Chỉ đạo kiện toàn sáp nhập, sắp xếp các trường học theo đúng lộ trình. Quan tâm chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh đảm bảo; tăng cường phòng ngừa, khống chế kịp thời các dịch bệnh nguy hiểm; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 10%. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ tu được quan tâm, bài trừ các hủ tục lạc hậu; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5% năm; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách an sinh xã hội. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai thực hiện đồng bộ, huy động các tổ chức trong hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, phát huy hiệu quả; đến nay, toàn huyện đã có 7/9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân dịp 90 năm ngày thành lập Đảng

Cùng với cơ cấu kinh tế của huyện nhà chủ yếu là nông, lâm nghiệp phát triển chưa bền vững; công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển còn chậm; tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; đội ngũ cán bộ có mặt hạn chế về trình độ, năng lực, nhất là cấp cơ sở... vẫn đang là những nỗi lo, chưa thật sự yên tâm trong các tầng lớp nhân dân. Xác định công tác xây dựng và tập hợp khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trong huyện là nhiệm vụ hết sức quan trọng và quyết định sự thành công trong công cuộc đổi mới và xây dựng Nam Đông thành huyện Nông thôn mới.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng, thành quả 30 năm tái lập huyện và thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Nam Đông tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ ngoại lực để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Đồng chí Lê Thị Thu Hương, TUV, Bí thư Huyện ủy

 

 

Lê Minh Huân
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.154.271
Truy cập hiện tại 1.461