Tìm kiếm
Bồi dưỡng chính trị Đảng viên mới năm 2020
False 4266
Ngày cập nhật 09/05/2020

Sáng ngày 5/5, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nam Đông phối hợp với Ban tổ chức huyện ủy, tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020.

 

Trong thời gian 10 ngày, 40 học viên được nghiên cứu hững nội dung lý luận chính trị cơ bản như: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa con người Việt Nam và bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường công tác QP – AN, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Lớp học là điều kiện để những đồng chí đảng viên mới có nhận thức sâu sắc hơn về  Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, qua đó vận dụng có hiệu quả các nội dung được học vào trong công việc, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.786