Tìm kiếm
Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận cơ sở
False 5117
Ngày cập nhật 12/09/2019

Chiều ngày 11/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019.

 

Trong thời gian 3 ngày 66 học viên là cán bộ mặt trận cơ sở được nghiên cứu, thảo luận các chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lần này, cán bộ làm công tác Mặt trận sẽ tiếp tục mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, địa bàn dân cư, động viên sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Kết thúc lớp học, Trung tâm bồi dưỡng chinhsd trị huyện đã trao giấy chứng nhận cho 100% học viên. Trong đó, 10 học viên đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ hơn 15%, 53 học viên đạt loại khá đạt 83,3%.

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.165.984
Truy cập hiện tại 1.356