Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch >> Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020 và 2021 của huyện Nam Đông nhưng không có khả năng thực hiện  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1.  Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:  
Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐND thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 05 dự án. Qua đó, huyện Nam Đông có 02 dự án, cụ thể:
Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong năm 2022 và đảm bảo tính dân chủ, công khai theo đúng quy định. UBND huyện công khai lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022,
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (gửi kèm văn bản điện tử).  
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có Kết luận số 237-KL/TU ngày 25/8/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2021-2025.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Năm năm tới, những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước và thành tựu của khoa học - công nghệ sẽ tiếp tục tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế trong nước. Đồng thời, tác động ngày càng mạnh mẽ đến sự phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát huy hiệu quả chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các chủ trương về phát triển du lịch, cơ cấu lại kinh tế sẽ tạo ra nhiều cơ hội thu hút lao động, tạo việc làm và tác động tích cực đến sự phát triển của tỉnh. Đối với huyện Nam Đông; kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời kỳ mới. Đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện phải đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI đề ra và xây dựng huyện Nam Đông phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch >> Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020 và 2021 của huyện Nam Đông nhưng không có khả năng thực hiện  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1.  Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:  
Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐND thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 05 dự án. Qua đó, huyện Nam Đông có 02 dự án, cụ thể:
Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong năm 2022 và đảm bảo tính dân chủ, công khai theo đúng quy định. UBND huyện công khai lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022,
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (gửi kèm văn bản điện tử).  
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có Kết luận số 237-KL/TU ngày 25/8/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2021-2025.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Năm năm tới, những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước và thành tựu của khoa học - công nghệ sẽ tiếp tục tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế trong nước. Đồng thời, tác động ngày càng mạnh mẽ đến sự phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát huy hiệu quả chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các chủ trương về phát triển du lịch, cơ cấu lại kinh tế sẽ tạo ra nhiều cơ hội thu hút lao động, tạo việc làm và tác động tích cực đến sự phát triển của tỉnh. Đối với huyện Nam Đông; kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời kỳ mới. Đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện phải đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI đề ra và xây dựng huyện Nam Đông phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch >> Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về Công bố công khai Kế...
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc hủy bỏ các công trình,...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1.  Diện tích các loại đất...
Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ...
Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính...
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có Kết luận số 237-KL/TU ngày 25/8/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công...
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị...
Năm năm tới, những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước và thành tựu của khoa học...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch >> Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về Công bố công khai Kế...
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc hủy bỏ các công trình,...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1.  Diện tích các loại đất...
Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ...
Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính...
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có Kết luận số 237-KL/TU ngày 25/8/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công...
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị...
Năm năm tới, những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước và thành tựu của khoa học...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch >> Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về Công bố công khai Kế...
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc hủy bỏ các công trình,...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1.  Diện tích các loại đất...
Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ...
Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính...
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có Kết luận số 237-KL/TU ngày 25/8/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công...
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị...
Năm năm tới, những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước và thành tựu của khoa học...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch >> Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020 và 2021 của huyện Nam Đông nhưng không có khả năng thực hiện  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1.  Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:  
Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐND thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 05 dự án. Qua đó, huyện Nam Đông có 02 dự án, cụ thể:
Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong năm 2022 và đảm bảo tính dân chủ, công khai theo đúng quy định. UBND huyện công khai lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022,
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (gửi kèm văn bản điện tử).  
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có Kết luận số 237-KL/TU ngày 25/8/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2021-2025.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Năm năm tới, những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước và thành tựu của khoa học - công nghệ sẽ tiếp tục tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế trong nước. Đồng thời, tác động ngày càng mạnh mẽ đến sự phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát huy hiệu quả chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các chủ trương về phát triển du lịch, cơ cấu lại kinh tế sẽ tạo ra nhiều cơ hội thu hút lao động, tạo việc làm và tác động tích cực đến sự phát triển của tỉnh. Đối với huyện Nam Đông; kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời kỳ mới. Đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện phải đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI đề ra và xây dựng huyện Nam Đông phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch >> Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về Công bố công khai Kế...
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc hủy bỏ các công trình,...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1.  Diện tích các loại đất...
Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ...
Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính...
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có Kết luận số 237-KL/TU ngày 25/8/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công...
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị...
Năm năm tới, những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước và thành tựu của khoa học...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.125.900
Truy cập hiện tại 6.375