Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch
Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp...
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển...
 
Thực hiện theo Thông báo số 103/TB-HĐTĐ ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh về Kết...
 
          Ngày 08   tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15 /CT-UBND  về...
Ngày 03 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND  về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch...
UBND huyện thông báo hủy bỏ Danh mục các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông...
Căn cứ định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, mục tiêu chủ yếu của năm 2019 là: Khai thác,...
Ngày  05  tháng  01 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25 /QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị...
Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đông thời kỳ 2011-2020” Nguồn: Phòng...
Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ...
Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về  Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất,  chuyển...
Các tin khác
 
Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến...
Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.998.078
Truy cập hiện tại 31