Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch
Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp...
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển...
 
Ngày 06 tháng 11 năm 2019, UBND huyện ban hành thông báo số 160/TB-UBND về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng...
Chủ trương thu hồi đất để thực hiện công trình: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 35Kv La Sơn - Nam Đông.
Thực hiện theo Thông báo số 103/TB-HĐTĐ ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh về Kết...
 
Ngày 09 tháng 12 năm 2019, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW,...
Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, mục tiêu chủ yếu của năm 2019 là: Khai thác, phát...
Ngày 29 tháng 10 năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành thông báo số 152/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực...
Ngày 29  tháng  10  năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành Thông báo số 151/TB-UBND về chủ trương...
          Ngày 08   tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15 /CT-UBND  về...
Ngày 03 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND  về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch...
UBND huyện thông báo hủy bỏ Danh mục các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông...
Căn cứ định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, mục tiêu chủ yếu của năm 2019 là: Khai thác,...
Các tin khác
 
Ngày 19/12/2012, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa V đã thông qua Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND tại kỳ...
Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến...
Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.116.746
Truy cập hiện tại 867