Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch
Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp...
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển...
 
Ngày 31 tháng 3  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 855 /QĐ-UBND về việc phê...
Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 thuộc...
Ngày 06 tháng 11 năm 2019, UBND huyện ban hành thông báo số 160/TB-UBND về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng...
Chủ trương thu hồi đất để thực hiện công trình: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 35Kv La Sơn - Nam Đông.
Thực hiện theo Thông báo số 103/TB-HĐTĐ ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh về Kết...
 
Ngày 05/03/2020 Chính phủ Nghị quyết số 26/NQ-CP về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực...
 Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu tiền sử dụng đất và...
Nhằm phát triển và vận hành Hệ thống thông tin đất đai đa mục đích để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ...
Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND về phê duyệt Chương...
 Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam...
Ngày 09 tháng 12 năm 2019, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW,...
Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, mục tiêu chủ yếu của năm 2019 là: Khai thác, phát...
Ngày 29 tháng 10 năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành thông báo số 152/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực...
Ngày 29  tháng  10  năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành Thông báo số 151/TB-UBND về chủ trương...
Các tin khác
 
Ngày 19/12/2012, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa V đã thông qua Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND tại kỳ...
Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến...
Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 917