UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 21/05/2022 phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh
False 6651Ngày cập nhật 29/05/2022

Ngày 21/05/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh 

Theo đó, danh mục ao, hồ, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn huyện gồm có:

STT

Tên hồ, ao

Vị trí, địa điểm

Diện tích (ha)

Hiện trạng, chức năng sử dụng

Ghi chú

VIII

Huyện Nam Đông

1

Hồ Ta Rinh

Xã Thượng Nhật

17,0

Chứa nước để cung cấp cho tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp

 

2

Hồ Ka Tư

Xã Hương Phú

17,0

Chứa nước để cung cấp cho tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp

 

3

Hồ Thôn 1

Xã Hương Lộc

2,3

Chứa nước để cung cấp cho tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp

 

4

Hồ cá C9

Xã Hương Xuân

1,7

Nuôi trồng thủy sản

 

5

Hồ cá C9

Xã Hương Xuân

0,7

Nuôi trồng thủy sản

 

6

Hồ cá Tây Lộc

Xã Hương Xuân

0,33

Nuôi trồng thủy sản

 

7

Hồ cá Nông Trường

Xã Hương Xuân

2,03

Nuôi trồng thủy sản

 

8

Hồ thôn 11

Xã Hương Xuân

0,19

Chứa nước để cung cấp cho tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp

 

9

Hồ thôn 11

Xã Hương Xuân

0,16

Chứa nước để cung cấp cho tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp

 

10

Hồ thôn 11

Xã Hương Xuân

0,16

Chứa nước để cung cấp cho tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp

 

 

Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo đến các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có hồ, ao, đầm, phá không được san lấp. Thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê, đề xuất bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ hồ, ao, đầm, phá không được san lấp; rà soát, thống kê, đề xuất bổ sung Danh mục hồ, ao không được san lấp; quản lý chặt chẽ không để xảy ra hoạt động san lấp hồ, ao trái phép trên địa bàn.

3. Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm, phá có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp bảo vệ hồ, ao, đầm, phá không được san lấp.

 

Chi tiết theo File đính kèm

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày